Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực Anh Quốc

Vui lòng lựa chọn dịch vụ để xem các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực tương ứng

x

Địa điểm

Tìm trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của quý vị

Địa điểm
Trung tâm thanh toán
Giờ mở cửa

Trước khi đến trung tâm

Hồ sơ giấy tờ cần mang theo

Quý vị cần mang theo hồ sơ xin thị thực hoàn chỉnh và tất cả các giấy tờ hỗ trợ.

Vào ngày quý vị đến trung tâm

Vào ngày hẹn, quý vị hãy thu xếp đến trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sớm 15 phút. Quý vị cần mang theo thư hẹn, bao hồ sơ và hộ chiếu. Hộ chiếu hoặc giấy tờ thông hành của quý vị phải còn giá trị và có ít nhất 1 trang còn trống cả hai mặt.