Điều khoản & Điều kiện Chung

Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối việc quý vị sử dụng website của Công ty với địa chỉ là vfsglobal.co.uk/uk   (gọi tắt là “Website”) và mối quan hệ của quý vị với VFS Global Services plc cùng với các công ty con, các bên liên kết hoặc các bên liên quan của VFS Global Services plc (gọi tắt là “Công ty” hoặc “chúng tôi”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này vì chúng ảnh hưởng đến các quyền và trách nhiệm của quý vị theo quy định của pháp luật. Nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Website.

1.VIệc sử dụng Website

1.1 Website được cung cấp cho quý vị để phục vụ mục đích sử dụng cá nhân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng việc sử dụng Website, quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
1.2 Việc cung cấp các dịch vụ do người dùng trả phí thông qua Website cũng được chi phối bởi các điều khoản và điều kiện nêu tại mục “Điều khoản & Điều kiện Dịch vụ”.

2. Sửa đổi

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này vào từng thời điểm vì bất kỳ lý do pháp lý hay theo quy định nào hoặc để cho phép Website hoạt động tốt.  Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được thông báo cho quý vị thông qua địa chỉ email quý vị cung cấp khi đăng ký (nếu áp dụng) hoặc qua thông báo phù hợp trên Website. Các thay đổi này sẽ được áp dụng đối với việc sử dụng Website sau khi chúng tôi đã đưa ra thông báo. Nếu quý vị không muốn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện mới, quý vị không nên tiếp tục sử dụng Website. Nếu quý vị tiếp tục sử dụng Website sau ngày có hiệu lực của các thay đổi, thì việc quý vị sử dụng Website thể hiện là quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện mới.

3. Việc đăng ký và Hồ sơ xin Thị thực

3.1 Quý vị phải đảm bảo rằng bất kỳ thông tin chi tiết nào mà quý vị cung cấp vì bất kỳ lý do nào phát sinh liên quan đến việc Quý vị sử dụng Website hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khác là chính xác và đầy đủ.
3.2 Quý vị phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin quý vị cung cấp liên quan đến việc quý vị sử dụng Website bằng cách cập nhật thông tin cá nhân chi tiết của quý vị để chúng tôi có thể liên lạc một cách hiệu quả với quý vị.

4.Sở hữu trí tuệ

Nội dung Website được bảo vệ thông qua bản quyền, thương hiệu, quyền đối với cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Quý vị có thể truy xuất và hiển thị nội dung Website trên màn hình máy tính, lưu trữ nội dung đó dưới hình thức điện tử trên đĩa (nhưng không phải bất kỳ máy chủ hay thiết bị lưu trữ nào khác có kết nối mạng) hoặc in bản sao nội dung đó cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, với điều kiện là quý vị giữ nguyên tất cả và bất kỳ thông báo nào về bản quyền và quyền sở hữu. Quý vị không được mô phỏng, sửa đổi, sao chép, phân phối hay sử dụng nhằm mục đích thương mại bất kỳ tài liệu hay nội dung nào trên Website khi không có văn bản cho phép từ Công ty.

5. Việc quý vị sử dụng Website

5.1 Quý vị không được sử dụng Website cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
5.1.1 phổ biến bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, gây hại, thô tục, tục tĩu, hay phản cảm nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật nào;
5.1.2 truyền đi tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành hành vi phạm tội, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy chế hay quy tắc hành nghề áp dụng nào;
5.1.3 gây trở ngại cho bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc khai thác Website; hoặc
5.1.4 tạo ra, truyền đi hay lưu trữ các bản sao điện tử của tài liệu được bảo vệ bằng bản quyền mà không được sự cho phép của chủ sở hữu.
5.2 Quý vị đồng ý rằng trong quá trình sử dụng Website,  quý vị sẽ không:
5.2.1 gửi các tệp tin chứa vi-rút, trojan hoặc các chương trình tương tự hay có hại khác; hoặc
5.2.2 tìm cách tránh hay gây trở ngại cho bất kỳ tính năng bảo mật nào của Website, hoặc can thiệp vào bất kỳ máy chủ, mạng hay tài sản nào khác của Công ty.
5.3 Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho các tổn thất và chi phí của chúng tôi phát sinh từ việc quý vị vi phạm khoản 6 này.

6. Khả năng sẵn sàng của Website

6.1 Mặc dù mục đích của chúng tôi là cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt nhất có thể, chúng tôi không cam đoan rằng các dịch vụ của Website sẽ đáp ứng yêu cầu của quý vị. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng dịch vụ sẽ không có lỗi.
6.2 Việc quý vị truy cập Website đôi khi có thể bị hạn chế để thực hiện việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ nỗ lực khôi phục dịch vụ ngay khi có thể.

7. Quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ của Công ty đối với quyền truy cập của quý vị

Chúng tôi có thể ngay lập tức tạm ngừng hoặc hủy bỏ quyền truy cập Website của quý vị theo toàn quyền quyết định của chúng tôi hoặc nếu quý vị vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này.

8. Trách nhiệm pháp lý của Công ty

8.1 Website cung cấp nội dung từ các website hoặc các nguồn khác trên mạng Internet và mặc dù Công ty nỗ lực để đảm bảo rằng tài liệu trên Website là chính xác, có uy tín và có chất lượng cao, Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến nội dung đó.  Nếu Công ty được thông báo về bất kỳ thông tin không chính xác nào trong tài liệu trên Website, chúng tôi sẽ nỗ lực chỉnh sửa các thông tin không chính xác đó ngay khi có thể một cách hợp lý.
8.2 Nếu chúng tôi vi phạm các Điều khoản & Điều kiện này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà quý vị phải gánh chịu trong phạm vi các tổn thất đó là hậu quả mà cả hai bên có thể dự đoán được tại thời điểm quý vị đưa ra yêu cầu liên quan.  Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của chúng tôi cũng không bao gồm các thiệt hại kinh doanh như mất dữ liệu, tổn thất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.]
8.3 Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm các Điều khoản & Điều kiện Dịch vụ tùy thuộc rõ ràng vào các giới hạn trách nhiệm được quy định theo các Điều khoản & Điều kiện Dịch vụ đó.

9. Website Bên thứ ba

Để thuận tiện cho khách hàng, Website gồm có các liên kết đến các trang mạng hoặc tài liệu khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Website. Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên bất kỳ trang mạng nào khác ngoài Website.

10. Quảng cáo và Tài trợ

Một phần của Website có thể chứa nội dung quảng cáo và tài trợ. Các nhà quảng cáo và các nhà tài trợ có trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được gửi để đăng trên Website tuân thủ pháp luật và bộ luật liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với quý vị về bất kỳ lỗi hay thông tin không chính xác nào trong tài liệu quảng cáo và tài trợ.

11. Luật Áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật của Anh và xứ Wales.  Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng và hiệu quả bất kỳ sự bất đồng nào.  Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp/ bất kỳ bất đồng nào, các tòa án tại Vương quốc Anh  là nơi đặt trụ sở đăng ký của công ty sẽ thẩm quyền duy nhất.

12. Việc sử dụng Quốc tế

Chúng tôi không cam đoan những tài liệu trên Website là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại các địa điểm ngoài Vương quốc Anh, và nghiêm cấm truy cập Website từ các lãnh thổ nơi nội dung của Website là bất hợp pháp hoặc vi phạm pháp luật. Nếu quý vị lựa chọn truy cập Website này từ các địa điểm ngoài Vương quốc Anh, có nghĩa là quý vị tự ý làm và chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương.

13. Các quy định khác

13.1           Quý vị không được chuyển nhượng bất kỳ quyền nào của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này cho bất kỳ người nào khác.  Chúng tôi có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này cho một doanh nghiệp khác khi chúng tôi tin tưởng hợp lý rằng quyền của quý vị sẽ không bị ảnh hưởng.
13.2           Nếu quý vị vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và Công ty quyết định bỏ qua điều này, thì sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khác khi quý vị vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, Công ty vẫn sẽ được quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của mình.
13.3           Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này do các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.
13.4           Website thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty.