VF Worldwide Holdings Ltd (sau đây gọi là VFS Global)

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực Anh Quốc

Phiên bản: 30/01/2014

 • Lưu ý Quan trọng:
 • VFS Global khuyến cáo rằng trước khi được cấp thị thực, quý vị không nên mua vé hoặc đặt chỗ không cho phép hủy mà không mất phí, trừ trường hợp hồ sơ xin thị thực có nêu rõ yêu cầu cụ thể này.
 • Các điều khoản và điều kiện này nên được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện chung của website mà quý vị có thể xem tạiđây (Điều khoản của Website). Những điều khoản và điều kiện chung này cũng sẽ điều chỉnh việc quý vị sử dụng website và các dịch vụ mà VFS Global cung cấp cho quý vị.
 • Trừ trường hợp được quy định trong chính sách hoàn phí của chúng tôi, mọi khoản phí đều sẽ không được hoàn lại, và có thể được chúng tôi giữ lại khi quý vị thanh toán, ngay cả khi quý vị không thực hiện hoặc không tiến hành nộp hồ sơ xin thị thực, và bất kể cuối cùng thị thực có được cấp hay không. Quý vị có thể xem chính sách hoàn phí tại đây.
 • Quý vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tờ khai xin thị thực. Khi kiểm tra tờ khai xin thị thực của quý vị, chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ phát hiện được bất kỳ sai sót nào, và chúng tôi không xác minh các thông tin mà quý vị đã cung cấp.
 • Bên Cung cấp Dịch vụ
 • Các dịch vụ nộp hồ sơ xin thị thực Anh Quốc được mô tả trên website này là do VFS Global cung cấp. Trụ sở công ty của chúng tôi được đặt tại Level 5 Portland House, Bressenden Place London, SW1E 5BH. United Kingdom
 • Việc áp dụng các điều khoản và điều kiện này
 • Các điều khoản và điều kiện này cùng với các Điều khoản của Website chi phối việc quý vị sử dụng các dịch vụ nộp hồ sơ xin thị thực Anh Quốc mà VFS cung cấp, tất cả các hồ sơ xin thị thực của quý vị và mọi yêu cầu tư vấn hay cung cấp thông tin liên quan đến thị thực Vương quốc Anh. Mỗi đương đơn xin cấp thị thực tại đây chấp nhận và xác nhận rằng trước khi nộp hồ sơ xin thị thực, đương đơn đã đọc, đã hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này mà không có giới hạn hay hạn chế nào. Không nhân viên nào của VFS Global có bất kỳ thẩm quyền nào được thay đổi, sửa đổi, phóng đại hoặc hủy bỏ bất kỳ hay tất cả các điều khoản và điều kiện này khi không có văn bản phê chuẩn trước của VFS Global.
 • Dịch vụ Nộp hồ sơ xin Thị thực
  • Phạm vi
  • VF Worldwide Holding Limited (một thành viên của tập đoàn VFS Global) là đối tác thuê ngoài của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Anh thực hiện nhiệm vụ thông qua Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh (UKVI). Với tư cách này, VFS Global (thông qua các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (VAC)) chịu trách nhiệm sắp xếp các cuộc hẹn, tiếp nhận hồ sơ xin thị thực sang Vương quốc Anh và các khoản phí thị thực, nộp hồ sơ, thu các hộ chiếu đã xét duyệt và gửi lại các hộ chiếu đó cho các đương đơn xin thị thực.
  • Chấp nhận và Từ chối Hồ sơ
  • VFS Global (hoặc bất kỳ thành viên nào của tập đoàn) không thực hiện việc đánh giá hồ sơ xin thị thực, và việc cấp hay từ chối cấp thị thực Anh Quốc thuộc toàn quyền quyết định của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh. Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh có quyền yêu cầu đương đơn xin thị thực cung cấp thêm giấy tờ và thông tin, và từ chối bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào. Đương đơn xin thị thực phải cung cấp thêm các giấy tờ và thông tin đó nếu muốn hồ sơ của mình tiếp tục được xét duyệt.
  • Các loại phí
  • Các khoản phí mà quý vị phải nộp bao gồm phí xin cấp thị thực mà chúng tôi sẽ chuyển thẳng cho Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh, và các khoản phí khác của chúng tôi (để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấp vào đây)
  • Các khoản phí đã nêu chỉ có hiệu lực vào ngày được chúng tôi thông báo hoặc cung cấp. Nếu quý vị quyết định thực hiện hồ sơ vào một ngày sau đó, các khoản phí khi ấy có thể sẽ thay đổi.
  • Mọi chi phí hoàn trả hộ chiếu, thị thực và giấy tờ cho quý vị đều được tính trong tổng phí cuối cùng dựa trên các thông tin mà quý vị đã cung cấp và phương thức gửi hồ sơ
  • Tất cả các khoản phí phải được thu đầy đủ theo các phương thức thanh toán sẵn có dưới hình thức các khoản đã được thanh toán để hồ sơ được xét duyệt. Khi áp dụng, nếu các khoản phí được thanh toán bằng séc (hoặc chứng từ lưu thông khác) thì khoản thanh toán sẽ không được coi là đã được nhận cho tới khi séc hoặc chứng từ lưu thông đó đã được thanh toán.
  • Trừ trường hợp được quy định trong chính sách hoàn phí của chúng tôi (quý vị có thể xem chính sách này tại đây (Chính sách Hoàn phí)), mọi khoản phí đều sẽ không được hoàn lại, và mọi khoản phí đều phải được thanh toán và có thể được chúng tôi giữ lại khi quý vị thanh toán, ngay cả khi quý vị không thực hiện hoặc không tiến hành nộp hồ sơ xin thị thực, và bất kể cuối cùng thị thực có được cấp hay không.
  • Nghĩa vụ chung
  • VFS Global sẽ xử lý tất cả các hồ sơ xin thị thực với sự thận trọng và kỹ năng hợp lý và phù hợp với tất cả các thủ tục do Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh quy định vào từng thời điểm. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi hành động với sự thận trọng hợp lý để kiểm tra tờ khai xin thị thực để tìm các sai sót rõ ràng trên tờ khai, chúng tôi không đảm bảo sẽ phát hiện các sai sót đối với tờ khai của quý vị, và chúng tôi không đảm nhận việc xác minh bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp, trách nhiệm của quý vị là đảm bảo các thông tin đó chính xác.
  • Trách nhiệm của Đương đơn xin thị thực
  • Mọi đương đơn xin thị thực có trách nhiệm điền tất cả các tờ khai một cách trung thực, cung cấp thông tin và giấy tờ đúng đắn và chính xác, đảm bảo rằng họ có hộ chiếu còn hiệu lực và khi nhận thị thực phải kiểm tra hiệu lực của thị thực được cấp nhằm đảm bảo rằng thị thực bao gồm thời hạn lưu trú theo yêu cầu, số hoặc các mục cần thiết, và rằng thị thực có giá trị hiệu lực cho mục đích của chuyến đi.
  • Các đương đơn xin cấp thị thực phải nộp/ gửi bản sao của các giấy tờ hỗ trợ (không phải là bản gốc) trừ khi bản gốc được yêu cầu.
  • Thời gian Xét duyệt
  • Thời gian xét duyệt các hồ sơ xin thị thực (bao gồm hồ sơ khẩn và siêu khẩn) chỉ là ước tính và VFS Global không chịu trách nhiệm cho những chậm trễ phát sinh ngoài tầm kiểm soát của VFS Global.
  • Quá trình xét duyệt hồ sơ của quý vị phụ thuộc vào thủ tục và khung thời gian của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh mà chúng tôi không có quyền kiểm soát.
  • Tài liệu Quảng cáo
  • Tài liệu quảng cáo có thể sẽ được đính kèm với hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác khi được gửi lại cho đương đơn xin cấp thị thực. Nếu quý vị không muốn nhận bất kỳ tài liệu quảng cáo nào như vậy, quý vị nên thông báo trước cho VFS Global tại thời điểm nộp hồ sơ xin thị thực. Vui lòng lưu ý rằng tất cả các tài liệu quảng cáo đi kèm các giấy tờ liên quan đều do VFS Global cung cấp, và không có sự đảm bảo của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh.
  • Một khi quý vị đã gửi hồ sơ cho chúng tôi, quý vị được coi là đã chấp thuận để chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ ngay lập tức và do đó, quý vị sẽ không có quyền hủy bỏ theo Quy chế Bảo vệ Khách hàng (Bán hàng từ xa) của Vương quốc Anh năm 2000.
  • Thay đổi Thủ tục và Phí
  • Các thủ tục và các khoản phí của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh để xét duyệt thị thực và các dịch vụ liên quan đều nằm ngoài quyền kiểm soát của VFS Global và có thể thay đổi mà không thông báo trước. VFS Global không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thay đổi nào về thủ tục hoặc phí và có quyền thông qua bất kỳ khoản phí gia tăng nào.
  • Hủy bỏ
  • Tùy theo đoạn sau, nếu quý vị bắt đầu một quá trình xin thị thực, bao gồm cả việc gửi hồ sơ trực tuyến, quý vị có thể được quyền hủy hồ sơ trước khi hồ sơ xin thị thực của quý vị được chúng tôi gửi bằng đường bưu điện hoặc gửi theo hình thức khác cho Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh. Bất kỳ yêu cầu hoàn phí nào cũng sẽ được thực hiện và xem xét phù hợp với Chính sách Hoàn phí
  • Nếu quý vị bắt đầu một quá trình xin thị thực, bao gồm cả việc gửi hồ sơ trực tuyến, nhưng không hoàn thành quá trình đó, kể cả trường hợp quý vị không gửi các giấy tờ trong hồ sơ xin thị thực cho chúng tôi hoặc không trực tiếp tới trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực để hoàn tất hồ sơ xin thị thực, trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu quá trình xin thị thực, thì hồ sơ xin thị thực của quý vị sẽ được coi là bị chấm dứt và chúng tôi có thể sẽ giữ lại tất cả các khoản phí mà quý vị đã nộp. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo cho quý vị về việc này.
  • Quyền nêu trên đây là quyền hủy bỏ duy nhất mà quý vị có. Một khi quý vị đã nộp hồ sơ cho chúng tôi, quý vị sẽ được coi là đã đồng ý để chúng tôi có thể ngay lập tức tiến hành xử lý hồ sơ của quý vị và cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, và do đó, quý vị sẽ không có bất kỳ quyền hủy bỏ nào theo Quy chế Bảo vệ Khách hàng (Bán hàng từ xa) của Vương quốc Anh năm 2000. Điều này là bởi vì, theo Quy định 13(1)(a), quý vị sẽ mất quyền hủy bỏ nếu quý vị đồng ý rằng chúng tôi có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ trong thời hạn hủy bỏ.
  • Mất mát hoặc hư hỏng hộ chiếu và các giấy tờ đi lại khác
  • VFS Global thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý khi xử lý hộ chiếu & giấy tờ của đương đơn xin cấp thị thực, và nếu do bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất nào về phía VFS Global khiến hộ chiếu hoặc giấy tờ đã nộp của đương đơn xin thị thực bị mất hoặc hư hỏng vượt quá tình trạng có thể sử dụng được, thì VFS Global sẽ thanh toán cho đương đơn xin thị thực số tiền tương đương với bất kỳ khoản phí hợp lý nào mà chính phủ quốc gia của đương đơn xin thị thực áp sẽ dụng để cấp lại hộ chiếu hay các giấy tờ khác đã mất hoặc hư hỏng đó thông qua thủ tục cấp lại thông thường, và VFS Global sẽ hỗ trợ đương đơn xin thị thực về việc này trong khả năng của mình. Các khoản thanh toán như vậy sẽ được VFS Global thanh toán cho đương đơn xin thị thực khi xuất trình biên lai thanh toán do chính phủ của quốc gia tương ứng phát hành để cấp lại hộ chiếu hoặc giấy tờ đã mất hoặc hư hỏng.
 • Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - Vui lòng đọc kỹ
 • Ngoại trừ việc hoàn phí hoặc các khoản bồi hoàn lệ phí nêu trong Chính sách Hoàn phí, VFS Global không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào, bao gồm trách nhiệm trong hoặc theo hợp đồng, sự sơ suất, lỗi lầm, theo quy chế hay phát sinh theo bất kỳ hình thức nào khác, và bao gồm trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp nào mà VFS Global chậm trễ hoặc không xử lý hay xét duyệt hồ sơ xin thị thực, sự mất mát hoặc chậm trễ đối với hộ chiếu và các giấy tờ khác, các trường hợp chậm trễ liên quan đến Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh, cũng như việc hồ sơ xin thị thực bị từ chối vì bất kỳ lý do gì. Và để tránh hiểu nhầm:
  • Không chịu Trách nhiệm Pháp lý đối với Thông tin Không chính xác
  • VFS Global không chịu trách nhiệm về việc mất, chậm trễ hoặc không cấp bất kỳ hồ sơ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến (bao gồm nhưng không giới hạn) các tờ khai xin thị thực chưa điền đủ, các tờ khai điền không đúng hoặc điền sai, và các giấy tờ hỗ trợ không chính xác hoặc không đầy đủ.
  • Không chịu Trách nhiệm Pháp lý đối với các Trường hợp Ngoài tầm Kiểm soát
  • VFS Global không được xem là vi phạm hợp đồng hoặc sơ suất hay phải chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ hình thức nào khác đối với bất kỳ chậm trễ hoặc việc không thực hiện bất kỳ hồ sơ nào, hay việc bị mất, hư hỏng hoặc chậm trễ đối với bất kỳ hộ chiếu hay giấy tờ nào khác do tai nạn, trộm cắp, thảm họa tự nhiên (thiên tai) hoặc bất kỳ lý do nào khác vượt ngoài tầm kiểm soát của, và không phát sinh từ một sai sót cố ý của VFS Global, hoặc đối với việc mất hay hư hỏng bất kỳ hộ chiếu hoặc giấy tờ nào khác sau khi hộ chiếu hoặc giấy tờ đó đã được giao cho đương đơn xin thị thực.
  • Không chịu Trách nhiệm Pháp lý về Dịch vụ Bưu chính và Chuyển phát nhanh
  • VFS Global không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự chậm trễ hoặc mất mát hoặc hư hỏng đối với bất kỳ hồ sơ xin thị thực, hộ chiếu hay giấy tờ nào khác, gây ra bởi, hoặc phát sinh trong khi bất kỳ hồ sơ, hộ chiếu hoặc giấy tờ nào khác thuộc quyền sở hữu của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh nào, bao gồm việc chuyển phát các hồ sơ xin thị thực, hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác giữa VFS Global và Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh; và khi được VFS Global hoàn trả cho đương đơn xin thị thực.
  • Không chịu Trách nhiệm Pháp lý về việc Đánh giá Hồ sơ xin thị thực
  • VFS Global không tham gia vào quá trình đánh giá hồ sơ xin thị thực, hoặc việc cấp hay từ chối cấp thị thực, và không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ chậm trễ nào của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh khi đánh giá, cấp hay từ chối bất kỳ hồ sơ thị xin thị thực nào, hoặc cho việc cấp hay từ chối bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào.
  • Không chịu Trách nhiệm Pháp lý về các Phí tổn và Chi phí bị Lãng phí
  • VFS Global không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ đương đơn xin thị thực nào hoặc bất kỳ người nào khác trông cậy vào hoặc hưởng lợi từ bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào, về bất kỳ cam kết, chi phí hoặc phí tổn nào phát sinh khi trông cậy vào hoặc dự kiến nhận được thị thực Anh Quốc, bất kể trong phạm vi khung thời gian cụ thể hay tại mọi thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn các thu xếp đi lại bằng đường hàng không, khách sạn và các thu xếp khác về đi lại và ăn ở, cùng với bất kỳ sự thu xếp nào khác được thực hiện.
  • VFS Global khuyến cáo rằng trước khi được cấp thị thực, quý vị không nên mua vé hoặc đặt chỗ không cho phép hủy bỏ, ngoại trừ trường hợp đó là một yêu cầu cụ thể được nêu rõ trong hồ sơ xin thị thực, trong trường hợp đó quý vị nên mua vé mở.
  • Điều khoản Loại trừ chung về Tổn thất và Thiệt hại
  • VFS Global không chịu trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm theo hợp đồng hoặc do sơ suất) đối với bất kỳ đương đơn xin thị thực nào, hoặc bất kỳ người nào khác trông cậy vào hoặc hưởng lợi từ bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào, về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính hậu quả nào hoặc bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm trường hợp gây ra do sự chậm trễ, thất lạc, mất mát hoặc hư hỏng đối với các hồ sơ xin thị thực, hộ chiếu và các giấy tờ khác, trừ trường hợp được nêu tại Mục 5 trên đây. VFS Global không chịu trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm theo hợp đồng hoặc do sơ suất) đối với bất kỳ đương đơn xin thị thực nào hoặc bất kỳ người nào khác trông cậy vào hoặc hưởng lợi từ bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, hay hợp đồng, hoặc công việc kinh doanh, nghiệp vụ, hoặc nghề nghiệp khác, bao gồm trường hợp do sự chậm trễ, thất lạc, mất mát hoặc hư hỏng đối với các hồ sơ xin thị thực, hộ chiếu và các giấy tờ khác.
 • Thông tin chung
  • Quyền của Bên thứ ba
  • Không có nội dung nào trong các điều khoản hoặc điều kiện này mang lại lợi ích cho hoặc có khả năng thực thi bởi bất kỳ người nào ngoài đương đơn xin thị thực, và không có dự định nào để một bên thứ ba có quyền thực thi bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này theo Đạo luật về Hợp đồng (Quyền của các Bên thứ ba) năm 1999.
  • Thay đổi các điều khoản
  • Theo toàn quyền quyết định của mình, VFS Global có thể thay đổi, sửa đổi, hủy bỏ hoặc thu hồi bất kỳ hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có bất kỳ thông báo trước nào.
  • Luật áp dụng
  • Các điều khoản và điều kiện này, bất kỳ hồ sơ xin thị thực nào và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào có liên quan đều được điều chỉnh bởi và được hiểu theo pháp luật của nước Anh và xứ Wales. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các dịch vụ do VFS Global cung cấp cho đương đơn đều chịu thẩm quyền xét xử duy nhất của các tòa án tại nước Anh và xứ Wales.
 • Khiếu nại
 • Vui lòng gửi bất kỳ khiếu nại, đề xuất hoặc ghi nhận nào tới:
 • ID Email sẽ sớm được cập nhật

  Lưu ý với tất cả các Đương đơn xin Thị thực:

 • Việc đọc kỹ Chính sách Hoàn phí này rất quan trọng. Một số dịch vụ được Bộ Nội vụ Chính phủ Vương quốc Anh cung cấp trực tiếp cho các Đương đơn và hoàn toàn không được hoàn phí khi Hồ sơ đã được nộp. Quý vị nên làm quen với các điều khoản của Chính sách Hoàn phí này trước khi mua bất kỳ dịch vụ nào.
  • Giải thích từ ngữ:
  • Trừ khi được định nghĩa khác, các thuật ngữ được định nghĩa trong Chính sách Hoàn phí này có ý nghĩa được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của Website và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ.
   • Hồ sơ: có nghĩa là một tờ khai được điền bởi một đương đơn yêu cầu cung cấp các Dịch vụ và/hoặc đơn xin thị thực từ Cơ quan có thẩm quyền là một bộ phận của Chính phủ Vương quốc Anh được nộp cùng với hộ chiếu và các giấy tờ hỗ trợ.
   • Cơ quan có thẩm quyền: có nghĩa là Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Anh
   • Đòi bồi hoàn: có nghĩa là trường hợp một Đương đơn sử dụng cổng thanh toán trực tuyến thực hiện một khiếu nại với ngân hàng phát hành thẻ rằng một giao dịch bị tranh chấp và/hoặc gian lận.
   • Phí dịch vụ: có nghĩa là các khoản phí Quý vị phải trả cho các Dịch vụ được mua theo các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ.
   • Ngân hàng Phát hành: có nghĩa là ngân hàng đã phát hành thẻ cho Quý vị với tư cách là chủ thẻ.
   • Dịch vụ Không được Hoàn phí: có nghĩa là bất kỳ Dịch vụ nào không được quy định là Dịch vụ Có thể được Hoàn phí.
   • Dịch vụ Có thể được Hoàn phí: có nghĩa là các Dịch vụ đủ điều kiện được hoàn phí theo Khoản 1, Mục B.
   • Tiêu chí về Điều kiện Hoàn phí: có nghĩa là các tiêu chí được quy định trong Mục D.
   • Đơn Yêu cầu Hoàn phí: có nghĩa là một mẫu đơn có các thông tin theo yêu cầu để khởi xướng việc hoàn phí, có thể được xác định và được điền tại: nhấp vào đây
 • Dịch vụ: có nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào sau đây: Dịch vụ Siêu Khẩn; Dịch vụ Khẩn; Phòng chờ Cao cấp; Dịch vụ Ngoài giờ; Chuyển phát nhanh; và dịch vụ Giữ lại Hộ chiếu gốc khi Nộp hồ sơ (mỗi dịch vụ được mô tả đầy đủ hơn tại: nhấp vào đây)
 • Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ: có nghĩa là các điều khoản và điều kiện để sử dụng cổng thanh toán và để cung cấp các Dịch vụ, có thể xem tại www.vfsglobal.co.uk/Global
 • Phí Giao dịch: có nghĩa là bất kỳ khoản phí nào được một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính áp đặt khi xử lý một yêu cầu hoàn phí hợp lệ đối với Đương đơn và có thể khác nhau tùy từng trường hợp.
 • "Chúng tôi" có nghĩa là VFS Global Services plc. có trụ sở làm việc chính tại [sẽ được bổ sung] hoặc bất kỳ bên nào hành động theo chỉ thị rõ ràng của Chúng tôi (từ “của chúng tôi” được hiểu tương ứng).
 • "Quý vị" bao gồm người yêu cầu Dịch vụ hoặc bất kỳ bên nào hành động theo chỉ thị của người đó (và từ “của Quý vị” sẽ được hiểu tương ứng).
 • Website: có nghĩa là trang mạng của chúng tôi, có địa chỉ là www.vfsglobal.co.uk/Global
 • Điều khoản và Điều kiện Website: có nghĩa là các điều khoản và điều kiện sử dụng Website được đăng tải ở địa chỉ www.vfsglobal.co.uk/Global
 • Điều kiện Hoàn phí chung:
 • Vui lòng đọc kỹ Chính sách Hoàn phí bởi vì phần này sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin và hướng dẫn liên quan đến Quá trình Hoàn phí, khi áp dụng cho các Dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Quý vị.
  • Các Dịch vụ sau đây đủ điều kiện được hoàn phí:
   • Phòng chờ Cao cấp
   • Chuyển phát nhanh; và
   • Giữ lại Hộ chiếu gốc khi Nộp hồ sơ ,(Dịch vụ Có thể được Hoàn phí)
  • Danh sách các Dịch vụ Có thể được Hoàn phí này và các điều khoản còn lại của Chính sách Hoàn phí có thể được Chúng tôi thay đổi, và trong trường hợp có bất kỳ điều chỉnh nào, Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo phù hợp trên Website. Các thay đổi sẽ được áp dụng sau khi Chúng tôi đã đưa ra thông báo. Nếu Quý vị không muốn chấp nhận chính sách sửa đổi này, Quý vị không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ. Nếu Quý vị tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau ngày có hiệu lực của các thay đổi, thì việc quý vị sử dụng các Dịch vụ thể hiện là quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Hoàn phí mới.
  • Một Đương đơn đã thanh toán cho một Dịch vụ Có thể được Hoàn phí có thể yêu cầu hoàn phí trực tuyến theo các tiêu chí về điều kiện hoàn phí được quy định cụ thể trong phần Tiêu chí về Điều kiện Hoàn phí.
  • Các trường hợp Hoàn phí Dịch vụ sẽ chỉ được xem xét khi Đương đơn thỏa mãn tất cả các Tiêu chí về Điều kiện Hoàn phí. Khi một Đương đơn không thể đáp ứng bất kỳ Tiêu chí nào về điều kiện hoàn phí, bằng toàn quyền quyết định của mình, Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn phí.
  • Để đề nghị hoàn phí, Quý vị phải điền đầy đủ và gửi Đơn Yêu cầu Hoàn phí tại địa chỉ sau: nhấp vào đây.
  • Chúng tôi sẽ xử lý Đơn Yêu cầu Hoàn phí của quý vị sau khi nhận được và ngay khi có thể một cách hợp lý. Thời gian đáp ứng sẽ khác nhau phụ thuộc vào phương thức thanh toán và các lý do được nêu cho yêu cầu Hoàn phí Dịch vụ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho Quý vị về kết quả của yêu cầu phù hợp với khung thời gian được quy định trong Mục D dưới đây.
  • Việc hoàn phí sẽ chỉ được phê chuẩn hoặc bị từ chối sau khi Chúng tôi đã xác minh.
  • Bất kỳ khoản Phí Giao dịch nào phát sinh khi xử lý trường hợp hoàn Phí Dịch vụ cũng do Đương đơn tự gánh chịu. Các khoản Phí Giao dịch sẽ được khấu trừ từ giá trị cuối cùng sẽ được hoàn lại.
  • Việc thanh toán khoản hoàn Phí Dịch vụ không được đảm bảo bằng việc điền Đơn Yêu cầu Hoàn phí.
 • Tiêu chí về Điều kiện Hoàn phí:
  • Mọi yêu cầu hoàn phí hoặc hủy bỏ (các) Dịch vụ sẽ chỉ được chấp nhận khi Chúng tôi nhận được thông báo không quá 48 giờ trước giờ hẹn và thông báo đó phải được gửi cho Chúng tôi bằng cách hoàn thành Đơn Yêu cầu Hoàn phí và gửi tới: nhấp vào đây
  • Hồ sơ của quý vị được hoàn thành khi Quý vị đã gửi Hồ sơ được điền đầy đủ và thanh toán các khoản Phí dịch vụ quy định cho các Dịch vụ liên quan. Do các chi phí hành chính cần có để xử lý Hồ sơ, nếu quý vị muốn rút lại hoặc hủy bỏ Hồ sơ của mình sau khi Hồ sơ đã được hoàn thành, Quý vị chỉ có thể nhận hoàn phí cho các Dịch vụ Có thể Hoàn phí với điều kiện là (a) Quý vị vẫn chưa cung cấp dữ liệu sinh trắc học, và (b) Chúng tôi vẫn chưa tiến hành xét duyệt Hồ sơ của quý vị.
  • Trong trường hợp hủy bỏ hoặc rút lại Hồ sơ hoặc dịch vụ, việc hoàn phí sẽ được xử lý theo cùng phương thức như khi thực hiện thanh toán cho những dịch vụ này. Chẳng hạn: nếu thực hiện thanh toán thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, khoản hoàn phí cũng sẽ được thực hiện bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
  • Trừ khi đã thỏa thuận với Chúng tôi, trong trường hợp Hồ sơ của Quý vị yêu cầu Quý vị gửi dữ liệu sinh trắc học, nếu Quý vị đã thanh toán Phí dịch vụ liên quan đến Hồ sơ của mình nhưng vẫn chưa thực hiện và chưa hoàn thành một cuộc hẹn để cung cấp dữ liệu sinh trắc học trong vòng 3 tháng và 7 ngày kể từ khi quý vị nộp Hồ sơ hợp lệ, thì Hồ sơ của Quý vị sẽ được xem là đã được xử lý và Quý vị sẽ không đủ tiêu chuẩn để được hoàn Phí Dịch vụ.
  • Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cân nhắc việc Hoàn phí Dịch vụ cho các Dịch vụ Không được Hoàn phí. Nếu Quý vị muốn được hoàn phí cho Dịch vụ Không được Hoàn phí, Quý vị phải liên hệ trực tiếp với Cơ quan có thẩm quyền. Thông tin liên hệ chi tiết có thể được cung cấp theo yêu cầu. Trong mọi trường hợp, việc hoàn phí sẽ không được thực hiện do việc bị từ chối cấp thị thực.
 • Thời gian xử lý hoàn phí:
  • Đương đơn sẽ gửi Đơn Yêu cầu Hoàn phí theo hướng dẫn trong đơn;
  • Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận Đơn Yêu cầu Hoàn phí, Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị để yêu cầu thêm bất kỳ thông tin nào (nếu cần thiết) và Quý vị sẽ phải cung cấp các thông tin đó ngay khi có thể một cách hợp lý và trong mọi trường hợp không được muộn hơn mười bốn (14) ngày sau khi nhận được yêu cầu đó;
  • Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được bất kỳ thông tin bổ sung nào mà Chúng tôi đã yêu cầu (hoặc khi không có yêu cầu cung cấp thêm thông tin, thì là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận Đơn Yêu cầu Hoàn phí của Quý vị), Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị bằng email về quyết định có thực hiện hoàn phí hay không.
  • Các Khoản Hoàn phí Dịch vụ sẽ được xử lý trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày thông báo cho Quý vị về quyết định.
  • Hồ sơ của quý vị sẽ không còn giá trị và quý vị sẽ không có quyền truy đòi hoàn Phí Dịch vụ nếu:
   • Quý vị không thanh toán khoản Phí Dịch vụ thích hợp cho chúng tôi khi khoản phí đó đến hạn phải trả;
   • khi Chúng tôi yêu cầu Quý vị thực hiện nhưng Quý vị không thể cung cấp cho Chúng tôi các thông tin để Chúng tôi xác định tính chính xác và giá trị hiệu lực của bất kỳ thông tin nào mà Quý vị cung cấp hoặc thông tin nhận dạng của Quý vị, liên quan đến Hồ sơ của quý vị;
   • Chúng tôi nghi ngờ Quý vị đã hoặc đang tham gia vào hoặc liên quan theo bất kỳ hình thức nào đến hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp trên Website.
 • Đòi bồi hoàn:
  • Nếu Quý vị muốn rút lại hoặc hủy bỏ Hồ sơ của mình, Quý vị cần xác nhận liệu Quý vị có đủ tiêu chuẩn để hoàn Phí Dịch vụ không. Bất kỳ khoản hoàn phí nào cũng cần được yêu cầu thanh toán theo quy trình được quy định trong Chính sách Hoàn phí này.
  • Chúng tôi mong Quý vị sẽ liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu phản hồi trực tuyến để giải quyết bất kỳ vướng mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến Hồ sơ của quý vị và việc thanh toán, trước khi Quý vị thực hiện bất kỳ yêu cầu Đòi bồi hoàn nào. Mục này không ảnh hưởng tới bất kỳ quyền nào mà Quý vị có thể có đối với bên phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
  • Chúng tôi sẽ điều tra bất kỳ yêu cầu Đòi bồi hoàn nào mà Quý vị thực hiện và để trả lời, chúng tôi sẽ thông báo cho Ngân hàng phát hành thẻ của Quý vị về việc có hủy bỏ bất kỳ dịch vụ nào hay không.
  • Chính sách Hoàn phí này sẽ được sửa đổi vào từng thời điểm nếu có bất kỳ thay đổi nào về luật hoặc khi có ủy thác của Cơ quan có thẩm quyền.
 • Những điều khoản này (được gọi là Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ trong Điều khoản và Điều kiện chung) liên quan đến các dịch vụ cần trả phí được cung cấp cho quý vị thông qua Website Công ty và cần được đọc cùng với các Điều khoản và Điều kiện chung mà cũng sẽ được áp dụng
 • Để phục vụ mục đích của các điều khoản này, Dịch vụ có thể bao gồm nhưng sẽ không bị giới hạn trong một hoặc nhiều dịch vụ sau đây được cung cấp trên Website
  • Dịch vụ Siêu khẩn;
  • Dịch vụ Khẩn;
  • Phòng chờ Cao cấp;
  • Ngoài giờ;
  • Chuyển phát nhanh; và
  • Giữ lại Hộ chiếu gốc khi Nộp hồ sơ,
 • Mỗi dịch vụ trên được mô tả chi tiết hơn tại:
 • www.vfsglobal.co.uk/Global
 • Công ty được quyền cung cấp các dịch vụ bổ sung mà các điều khoản này sẽ được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào
 • Mức giá và Thanh toán
  • Tùy thuộc vào các Dịch vụ mà quý vị muốn mua, đơn đặt hàng Dịch vụ của quý vị là một đề nghị mua Dịch vụ từ (a) Công ty hoặc (b) chính phủ Vương quốc Anh và chúng tôi chỉ thu khoản thanh toán trên Website. Các Dịch vụ sẽ được cung cấp cho quý vị ngay khi khoản thanh toán của quý vị được phê chuẩn. Sẽ không có hợp đồng nào dưới mọi hình thức giữa quý vị và chúng tôi, trừ khi và cho tới khi quý vị đã phê chuẩn khoản thanh toán cho Dịch vụ. Tại bất kỳ thời điểm nào cho tới khi đó, chúng tôi có thể từ chối cung cấp Dịch vụ cho quý vị mà không đưa ra bất kỳ lý do nào
  • Các khoản phí cho các Dịch vụ (Phí Dịch vụ) được tính và phải thanh toán trước theo quy định tại mục Dịch vụ Khách hàng Cao cấp. Công ty sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp Dịch vụ được yêu cầu cho tới khi khoản Phí Dịch vụ áp dụng đã được thanh toán.
  • Khi áp dụng, giá dịch vụ sẽ chỉ rõ bất kỳ khoản thuế bổ sung nào được áp dụng và phải nộp bởi quý vị.
  • Thông tin thẻ tín dụng/ ghi nợ của quý vị sẽ được mã hóa để giảm thiểu khả năng truy cập hoặc tiết lộ thông tin trái phép. Ủy nhiệm chi phải được cung cấp tại thời điểm quý vị yêu cầu dịch vụ.
 • Sử dụng Dịch vụ
  • Công ty sẽ cung cấp một cổng đăng ký và thanh toán trực tuyến để hỗ trợ thực hiện các dịch vụ xin thị thực của chính phủ Vương quốc Anh cho đương đơn xin thị thực theo mô tả chi tiết trên Website của Công ty tại mục  Dịch vụ Khách hàng Cao cấp, việc này sẽ đơn giản hóa quá trình cung cấp Dịch vụ cho quý vị.
  • Công ty bảo đảm rằng Công ty có quyền cung cấp Dịch vụ và sẽ sử dụng mọi kỹ năng và sự thận trọng hợp lý trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho quý vị và bảo đảm khả năng cung cấp Dịch vụ. Do Công ty có nhiều nguồn nhận nội dung cho các Dịch vụ và do tính chất của mạng Internet, sẽ vẫn có những sai sót và bỏ sót xảy ra và Công ty không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác liên quan đến Dịch vụ.
  • Công ty liên tục nỗ lực để cải thiện các Dịch vụ. Theo toàn quyền quyết định của mình, Công ty có quyền thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ phần nào của Dịch vụ với điều kiện là điều đó không làm giảm đáng kể nội dung hoặc tính năng của Dịch vụ.
 • Không sử dụng cho Mục đích Thương mại
 • Các Dịch vụ được dành cho và chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng phi thương mại và trong nước bởi các đương đơn xin thị thực là cá nhân. Công ty có quyền từ chối yêu cầu từ các doanh nghiệp hoặc các yêu cầu mà chúng tôi cho là có liên quan đến mục đích thương mại hoặc quốc tế khác. Quý vị không được bán lại Dịch vụ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty
 • Hủy bỏ và Chấm dứt
  • Khi quý vị đã thanh toán cho Dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ cho quý vị. Quý vị không thể hủy bỏ bất kỳ giao dịch mua Dịch vụ nào sau khi Dịch vụ được cung cấp, trừ khi theo các điều khoản này.
  • Quyền sử dụng Dịch vụ của quý vị có thể bị chấm dứt bằng văn bản thông báo nếu quý vị vi phạm đáng kể các điều khoản này và vi phạm đó không được khắc phục trong thời hạn 3 ngày sau khi văn bản thông báo về vi phạm được gửi cho quý vị. Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng vi phạm của quý vị đối với các điều khoản này ảnh hưởng tới việc vận hành hợp pháp Dịch vụ của chúng tôi hoặc tới các khách hàng bên thứ ba của chúng tôi, thì chúng tôi có thể tạm dừng quyền sử dụng Dịch vụ của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào.
 • Chính sách Phí và Hoàn phí
  • Quý vị sẽ chỉ có thể hủy bỏ hoặc xin hoàn phí đối với bất kỳ khoản Phí Dịch vụ nào theo chính sách hoàn phí được quy định trong Phụ lục A của các điều khoản này (Chính sách Hoàn phí)
  • Chính sách miễn trừ trách nhiệm được quy định tại đây (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm) được hợp nhất và sẽ áp dụng đối với việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, nhưng trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và các điều khoản này, thì các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Việc Sử dụng Dịch vụ (đặc biệt là Dịch vụ Siêu khẩn và Dịch vụ Khẩn) không hàm ý hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào rằng hồ sơ xin thị thực của quý vị sẽ thành công. Bất kể việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, tất cả các đương đơn xin thị thực phải hội đủ tiêu chuẩn theo các yêu cầu của Luật Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh.
  • Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh đặc biệt khuyến cáo rằng các đương đơn xin thị thực có lịch sử nhập cảnh bất lợi dưới bất kỳ hình thức nào không nên sử dụng các Dịch vụ Siêu Khẩn hoặc Dịch vụ Khẩn. Đối tượng này bao gồm bất kỳ người nào trước đây từng bị từ chối cấp thị thực Anh Quốc, từng bị từ chối cho phép nhập cảnh Vương quốc Anh, từng bị trục xuất, đuổi, hoặc bị yêu cầu phải rời khỏi Vương quốc Anh, đã lưu trú quá thời hạn cho phép tại Vương quốc Anh, hoặc đã từng bị Bộ Nội vụ Anh từ chối cho phép ở lại Vương quốc Anh.
  • Quý vị sẽ nhận được xác nhận cho khoản thanh toán của quý vị bằng email, cũng như xác nhận trên màn hình, sau khi Quý vị thực hiện thanh toán Phí.
  • Chính sách Hoàn phí được lập thành Phụ lục kèm theo Thỏa thuận này và sẽ được áp dụng đối với khoản [Phí] mà đương đơn xin thị thực phải thanh toán theo Thỏa thuận này.
 • Giới hạn trách nhiệm
  • Trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với quý vị theo các điều khoản này về bất kỳ tổn thất nào có liên quan hoặc phát sinh liên quan đến các Dịch vụ được cung cấp cho quý vị theo các điều khoản này, và dù là căn cứ vào một khiếu kiện hay khiếu nại theo hợp đồng, sơ suất, sai sót, tuyên bố sai (ngoài tuyên bố sai do gian lận), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc trong trường hợp khác sẽ được giới hạn trong một khoản tương đương với Phí Dịch vụ mà quý vị đã thanh toán đối với Dịch vụ mà khiếu nại đó có liên quan.

  Chúng tôi biết rằng có những tên tội phạm đã giả danh người đại diện của VFS Global để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc lấy tiền từ người khác. Nếu quý vị nhận được lời đề nghị làm việc qua email hoặc điện thoại trong đó yêu cầu quý vị trả phí, hoặc hứa hẹn sẽ cấp cho quý vị một thị thực làm việc sau khi nhận tiền, thì đó chính là một chiêu thức lừa đảo. VFS Global không phải là một đại lý tuyển dụng và không cung cấp các dịch vụ tuyển dụng.

  VFS Global là công ty hỗ trợ xét duyệt thị thực và chúng tôi chỉ làm việc với chính phủ và các phái bộngoại giao.

  Nếu quý vị nhận được một lời mời cần trả tiền mà khẳng định rằng họ đến từ công ty VFS Global, thì đừng trả lời hoặc gửi tiền cho họ.

  Những cách tội phạm có thể sử dụng để liên hệ với quý vị?

  Quý vị nên cảnh giác nếu:

  • Quý vị nhận được một email gửi từ các dịch vụ email miễn phí như Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo hoặc là một địa chỉ email giả. Chúng tôi chỉ liên hệ với quý vị bằng một địa chỉ email chính thức của VFS Global
  • quý vị được yêu cầu tiết lộ các thông tin riêng tư và bảo mật
  • quý vị được yêu cầu phỏng vấn qua điện thoại hoặc qua tin nhắn tức thời
  • quý vị được yêu cầu trả các khoản phí hoặc các khoản tiền trong thời gian sớm nhất có thể
  • quý vị được yêu cầu hoàn thành các giấy tờ tuyển dụng giả mạo, chẳng hạn như một bộ hồ sơ ứng tuyển hay hồ sơ xin thị thực làm việc (tên và logo của VFS Global có thể bị làm giả và in trên những giấy tờ đó một cách trái phép)

  Những hành động trên nhằm mục đích lừa đảo hoặc để lấy thông tin cá nhân của nạn nhân. Quý vị phải làm gì nếu quý vị nghi ngờ rằng mình đang bị lừa đảo? Nếu quý vị nhận được một lời mời chào phỏng vấn hoặc làm việc bằng hình thức văn bản hoặc trao đổi trực tiếp mà quý vị tin rằng hoặc nghi ngờ đó có thể là giả mạo, thì đừng trả lời. Quý vị cũng có thể kiểm tra lại lời mời đó với chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ communications@vfsglobal.com

  Nạn nhân bị lừa đảo

  Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo, quý vị có thể báo cáo tình huống của quý vị với cảnh sát địa phương hoặc liên hệ với chúng tôi qua email acco@vfsglobal.com. VFS Global đặc biệt quan tâm tới các vấn đề nêu trên và có quyền liên hệ với các cơ quan hành pháp để điều tra và truy tố các hành vi phạm pháp hay lừa đảo. Trong mọi trường hợp, VFS Global sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, phí tổn hay sự bất tiện nào xuất phát từ các hành vi trái phép.