เมื่อถึงวันที่ไป

มีอะไรเกิดขึ้นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  • ท่านต้องไปตามนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ไม่สามารถให้ผู้อื่นไปแทนได้
  • มาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
  • นำสำเนาฉบับพิมพ์ของการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ซึ่งมีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า
  • นำเอกสารประกอบทั้งหมดมาด้วย (ฉบับจริงและสำเนา)
  • ที่ศูนย์ ท่านต้องบันทึกลายนิ้วมือและภาพถ่าย ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า ข้อมูลทางชีวมาตร เครื่องสแกนนิ้วมือดิจิทัลจะรวบรวม ลายนิ้วมือทั้งหมด และท่านจะได้รับการถ่ายภาพดิจิทัล เครื่องสแกนลายนิ้วมือดิจิทัลไม่ใช้หมึก ของเหลว หรือสารเคมี และจะไม่ทิ้งร่องรอยบนผิว
  • ต้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบเต็มหน้าโดยไม่สวมแว่นกันแดด หรือแว่นตาที่มีเลนส์ย้อมสี หรือมีสิ่งปกคลุมศีรษะ เว้นแต่ว่าสวมด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ ต้องเห็นหน้าชัดเจนโดยไม่มีเส้นผมบดบังดวงตา
  • ตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือของท่านปราศจากการตกแต่ง รอยบาด รอยถลอก หรือตำหนิอื่นใด เนื่องจากอาจส่งผลต่อความสามารถในการสแกนลายนิ้วมือที่ยอมรับได้
  • หากท่านยื่นคำร้องสำหรับวีซ่าในนามของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องพาเด็กมาตามนัดหมาย เพื่อทำการถ่ายภาพ แต่ไม่ต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ใหญ่ติดตามมาด้วย และห้ามมิให้เป็นสมาชิกเจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

 

หากไม่มี ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) วีซ่าของท่านจะไม่ได้รับการดำเนินการ