ประกาศความเป็นส่วนตัว

บทนำ

ที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) เรามุ่งมั่นปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ("ประกาศ") ชี้แจงวิธีที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) และบริษัททั่วโลก รวมถึงบริษัทย่อย ("วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)" "เรา" หรือ "ของเรา") จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ที่เชื่อมถึงบริษัท (เรียกรวมว่า "บริการ") บางครั้ง บริการจะเชื่อมไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวที่ต่างกัน ซึ่งจะชี้แจงการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เจาะจงของบริการนั้น

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศนี้เป็นระยะ ๆ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านพอใจกับการเปลี่ยนแปลง

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อใช้บริการของเรา ถือว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือเขียนมาที่

ที่อยู่ 
Attn: Data Protection Officer
VF Services UK Limited, 
3rd Floor,
66 Wilson Street,
London,
EC2A 2BT
U.K.

เราคือใคร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) คือผู้เชี่ยวชาญด้านบริการจัดจ้างภายนอกและเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับรัฐบาลและคณะทูตทั่วโลก เราได้รับอนุญาตให้รับคำร้องขอวีซ่า ใบอนุญาต และเอกสารเดินทางหลากหลายประเภท เพื่อดำเนินการทางธุรการและไม่ตัดสินถูกผิดที่เกี่ยวกับบริการยื่นคำร้องและขอเป็นพลเมืองสำหรับลูกค้ารัฐบาล ช่วยให้รัฐบาลมุ่งความสนใจไปที่งานประเมินที่สำคัญ ด้วยอำนาจของการให้บริการดำเนินการยื่นคำร้องวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลข้อมูล และคณะทูตต่าง ๆ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

 

เรารวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร?

เรารวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือใช้บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าของเรา นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการยืนยันเอกสารในกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า หากได้รับการร้องขอจากลูกค้ารัฐบาลให้ทำเช่นนั้น จากนั้นเราอาจติดต่อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หน่วยงานป้องกันการทุจริต สถาบันการศึกษา ลูกจ้างในอดีต หรือหน่วยงานอื่น เป็นต้น เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

เรารวบรวมข้อมูลประเภทใด?

เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ลูกค้ารัฐบาลประสงค์ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอ ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ท่านยื่นคำร้อง เนื่องจากข้อมูลที่เรารวบรวมกำหนดโดยรัฐบาลผู้ออกวีซ่า

ตัวอย่างประเภทข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เลขบัตรประชาชน สัญชาติ เพศ รายละเอียดเอกสารการเดินทาง (เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน) อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์ สถานที่และวันเดือนปีเกิด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ศาสนา สถานภาพสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ภาพถ่าย และชิ้นส่วนดีเอ็นเอ

บุคคลที่สาม บุตร ชื่อบิดามารดา ชื่อคู่สมรส ข้อมูลนายจ้าง บุคคลอ้างอิง ที่อยู่ซึ่งท่านเข้าพำนักที่จุดหมายปลายทาง

ข้อมูลการสื่อสาร ข้อมูลติดต่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลการชำระเงิน รายละเอียดบัตรชำระเงิน รายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกวิดีโอและเสียง คุกกี้เว็บไซต์ (ดูด้านล่าง)

รายการนี้ไม่ครบถ้วนทั้งหมดและแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับความประสงค์ของลูกค้ารัฐบาลและบริการที่ร้องขอ

หากต้องการทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวมจากการยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารการเดินทางทั้งหมด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือติดต่อคณะทูตที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่ด้านบน

 

ข้อมูลจะนำไปใช้อย่างไร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) จะใช้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้น ๆ หรือเพื่อให้บริการเพิ่มเติมตามที่ท่านร้องขอ เช่น บริการส่งวีซ่าไปที่บ้าน

เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อ

  • จองการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ยื่นวีซ่าของเราที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC)
  • เพื่อช่วยท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารเดินทางอื่น ๆ
  • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
  • เพื่อให้ท่านติดตามความคืบหน้าของคำร้อง
  • เพื่อให้บริการเพิ่มเติมตามที่ท่านร้องขอ
  • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งของลูกค้ารัฐบาล
  • เพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินขั้นตอนยืนยันที่เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารการเดินทาง
  • เพื่อป้องกันอาชญากรรม
  • เพื่อค้นหามุมมองหรือความคิดเห็นต่อบริการของเรา
  • เพื่อส่งการสื่อสารซึ่งท่านร้องขอและที่ท่านอาจสนใจ ด้วยความยินยอมของท่าน 

เราเก็บข้อมูลไว้นานเพียงใด?

เราตรวจสอบระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำ เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางประเภทไว้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามสิทธิ์ทางกฎหมาย (เช่น กฎหมายภาษีอากร) เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบตราบเท่าที่จำเป็นต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของลูกค้ารัฐบาลเท่านั้น หรือตราบเท่าที่ระบุในสัญญากับเราที่เกี่ยวข้อง

 

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง?

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ท่านยินยอมอย่างชัดแจ้ง ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อโดยปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ท่านให้รายละเอียดเมื่อยื่นคำร้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่เปิดเผยกับบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อส่งมอบการบริการเพิ่มเติมที่ท่านร้องขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านขอให้เราจองโรงภาพยนตร์หรือการท่องเที่ยวที่จุดหมายปลายทางของการเดินทาง หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนยืนยัน หรือเพื่อป้องกันอาชญากรรม

 

หน่วยงานกำกับดูแล 

เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารการเดินทางประเภทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งไปยังคณะทูตต่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนประเทศที่ท่านยื่นขอเดินทางเข้า คณะทูตนี้อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย

 

บุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าจำเป็น เช่น

เพื่อสอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายและสนองต่อความประสงค์ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงหน่วยงานดังกล่าวภายนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย

กรณีการรวมธุรกิจ การขาย การเปลี่ยนโครงสร้าง การซื้อกิจการ การร่วมทุน การโอนสิทธิ์ การโอน หรือการจำหน่ายอื่นใดทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้น (รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือกระบวนการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

เพื่อปกป้องสิทธิ์ ผู้ใช้ ระบบ และบริการของเรา

 

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยดำเนินการในนามของเรา 

เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทนผู้รับจ้างช่วง และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์การเสร็จสิ้นงานหรือการให้บริการแก่ท่านในนามของเรา (เช่น เพื่อดำเนินการชำระเงินหรือจัดส่งวีซ่าโดยผู้ให้บริการส่งพัสดุ) อย่างไรก็ตาม เมื่อเราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราเปิดเผยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับส่งมอบบริการ และเรามีสัญญาที่กำหนดให้หน่วยงานนั้น ๆ เก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย และไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของหน่วยงานโดยตรง กรุณาวางใจว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่นอกเหนือจากเครือข่ายวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) สำหรับนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของหน่วยงานโดยตรง เว้นแต่ท่านยินยอมให้กระทำการดังกล่าว

 

ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สามที่เราร่วมงานโดยเกี่ยวข้องกับ 

เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สามจำนวนน้อย เพื่อเสนอคุณภาพที่หลากหลายและบริการที่น่าเชื่อถือ ให้ท่านได้รับประสบการณ์เดินทางที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านชำระเงินค่ายื่นคำร้องขอวีซ่า เราจำเป็นต้องมีช่องทางเพื่อดำเนินการชำระเงิน ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะใช้รายละเอียดของท่านเพื่อดำเนินการชำระเงิน และดำเนินการตามข้อผูกพันซึ่งมาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณี หน่วยงานนั้น ๆ อาจทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลของท่าน และด้วยเหตุนี้ เราแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บุคคลที่สามเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับเรา ซึ่งเราจะใช้โดยสอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนตัว 

 

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามชาติ 

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการที่เสนอแก่ท่านผ่านทางเว็บไซต์ หรือในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ข้อมูลซึ่งท่านให้แก่เราจะถูกถ่ายโอนข้ามชาติในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสารการเดินทางประเภทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งผ่านคณะทูตไปยังประเทศที่ท่านยื่นขอเดินทางเข้า ประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแบบเดียวกับประเทศของท่านหรือยุโรป ในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า เราต้องได้รับการยินยอมจากท่านให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล "ข้ามชาติ" แม้จะเป็นส่วนจำเป็นในกระบวนการยื่นคำร้อง เรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องขออนุญาตถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในไปยังศูนย์ข้อมูลของเราในสหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมนี อินเดีย หรือรัสเซีย โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านยื่นขอเดินทางเข้า เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการภายในจากเขตเศรษฐกิจยุโรปไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับเดียวกับประเทศแม่ของท่าน เราใช้มาตรการเพื่อให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในระดับที่เหมาะสม อีกนัยหนึ่งคือ ข้อมูลของท่านยังคงมีสิทธิ์และการคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อสัญญาที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป และมาตรการอื่น ๆ ที่มีไว้เพื่อรับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครอง 

หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการถ่ายโอนข้อมูล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

 

ทางเลือกของท่าน

เราจะไม่ติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือข้อความ เว้นแต่ท่านยินยอมให้เรากระทำการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ท่านมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ และเลือกไม่รับข้อมูลการตลาดเพิ่มเติมได้โดยติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา หรือปรับปรุงการตั้งค่าบัญชีออนไลน์ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

 

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับวิธีดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ์เหล่านั้นได้แก่

ก. สิทธิ์รับทราบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข. สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ค. สิทธิ์แก้ไขหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง
ง. สิทธิ์ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ตามที่กฎหมายอนุญาต)
จ. สิทธิ์จำกัดการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ฉ. สิทธิ์เคลื่อนย้ายข้อมูล
ช. สิทธิ์คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ซ. สิทธิ์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

หากท่านรู้สึกว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง หรือท่านมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนได้ 

ท่านสามารถร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล  หรือโดยตรงกับคณะทูตที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศของท่าน หรือประเทศใดในยุโรป โดยชี้แจงความคิดเห็นว่าการดำเนินการข้อมูลที่กระทำโดยวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มีผลต่อสิทธิ์ของท่านอย่างไร

หน่วยงานกำกับดูแลวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ของยุโรปคือ

The Information Commissioner's Office, 
Wycliffe House, Water Lane, 
Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF, United Kingdom 

หมายเลขโทรศัพท์: + 44 (0)1625 545 745
อีเมล: https://ico.org.uk/global/contact-us/

 

สามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลของท่านอย่างไร?

ท่านมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มี หากท่านขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เรายินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อยกเว้นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนยืนยันตัวตน ก่อนมอบข้อมูลแก่ท่าน เราจะขอหลักฐานประจำตัว และข้อมูลที่มากพอของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเราและท่าน เพื่อสามารถระบุตำแหน่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการมอบสำเนาข้อมูลของท่าน (ยกเว้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น)

ความถูกต้องในข้อมูลของท่านสำคัญต่อเรา ในบางเขตอำนาจศาล ท่านมีสิทธิ์แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือจำเป็นต้องปรับปรุง นอกจากนี้ ท่านอาจมีสิทธิ์ขอลบข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถกระทำได้เสมอไปเนื่องด้วยข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมถึงข้อผูกพันและปัจจัยอื่น ๆ

เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ท่านตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองที่เรามีได้ง่ายขึ้น ในระหว่างนั้น หากท่านต้องการสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองที่เรามี หรือหากท่านเปลี่ยนแปลงอีเมล หรือข้อมูลใด ๆ ที่เรามีไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา เขียนถึงเราที่สำนักงานท้องถิ่นดังแสดงในช่วงต้นของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

 

มีข้อควรระวังด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลจากความสูญเสีย การนำใช้ไปในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราทำตามขั้นตอนเพื่อรับรองว่าข้อมูลได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ (เช่น รายละเอียดบัตรเครดิตหรือเดบิต) ได้รับการเข้ารหัสและป้องกัน

เมื่อท่านอยู่ในหน้าความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ไอคอนล็อกจะปรากฎบนแถบที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่

รายละเอียดที่ไม่ส่งผลกระทบ (เช่น อีเมลของท่าน เป็นต้น) จะส่งผ่านทางอินเทอร์เป็นปกติ และไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ 100% ผลที่ตามคือ ขณะเราพยายามป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยใด ๆ ในข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านถึงเรา และท่านเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตนเอง เมื่อเรารับข้อมูลของท่านแล้ว เราพยายามสุดความสามารถเพื่อรับรองความปลอดภัยในระบบ รหัสผ่านที่ท่านเลือกขณะตั้งค่าบัญชี ยกตัวอย่างเช่น เมื่อท่านจองการนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสกับผู้ใด

 

การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลคือการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติในรูปแบบใด ๆ เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์พฤติกรรม เราไม่กระทำการดังกล่าว

 

การใช้ "คุกกี้"

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ อีกมาก เว็บไซต์วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ใช้คุกกี้ "คุกกี้" คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งโดยองค์กรไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์นั้นจดจำท่านได้เมื่อเข้าเยี่ยมชม คุกกี้รวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติการและรูปแบบการใช้เว็บไซต์ และไม่ระบุตัวตนของท่านเป็นรายบุคคล ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ท่านต้องการ เพื่อช่วยเราพัฒนาเว็บไซต์และส่งมอบบริการที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

สามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้โดยตั้งค่าในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดใช้งานคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ดูที่ประกาศคุกกี้ฉบับสมบูรณ์ การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการสูญเสียความสามารถในการทำงานขณะใช้งานเว็บไซต์

 

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรอื่น ๆ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้ท่านอ่านแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์อื่นที่ท่านเยี่ยมชม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อนโยบายหรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น หากท่านเข้าถึงโดยใช้ลิงก์จากเว็บไซต์ของเรา
นอกจากนี้ หากท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อนโยบายหรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น และแนะนำให้ท่านตรวจสอบประกาศของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์

บางบริการของเราอาจรวมคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" และวิดเจ็ตของ Facebook® ปุ่ม "แชร์" และโปรแกรมโต้ตอบขนาดเล็ก บริการนี้อาจรวบรวมข้อมูลเช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและที่อยู่ IP และต้องเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลที่สาม ท่านควรพิจารณาแถลงการณ์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบริการของบุคคลที่สามที่ท่านเชื่อมต่อ ใช้งาน หรือเข้าถึง หากท่านไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือผู้ใช้อื่น ๆ ของบริการสื่อสังคมออนไลน์ กรุณาอย่าเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์กับบัญชีของท่านเพื่อใช้บริการ และอย่ามีส่วนร่วมในการแบ่งปันบริการกับสื่อสังคม

 

ติดต่อเรา

เราทราบว่าท่านอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแถลงการณ์นี้หรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางใด ๆ ต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) 
อีเมล 
DPO@vfsglobal.com

ที่อยู่: 
Attn: Data Protection Officer
VFS Global, 
3rd Floor,
66 Wilson Street,
London,
EC2A 2BT
U.K.