သုံးစြဲသူ၏အေတြ႕အၾကံဳ

"VFS Global မွအေကာင္းဆုံး ၀န္ေဆာင္မူကုိ သုံးစြဲသူထံသုိ႕ ေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မူအၾကံေပးခ်က္မ်ားမွလဲ သုံးစြဲသူမ်ားသုိ႕ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ္ အခ်က္မ်ားကူညီေပးႏုိင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မူအၾကံေပးခ်က္မ်ာသည္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစေသာ္ေၾကာင့္ အေလးအနက္ထား လက္ခံလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ "

တုိင္ၾကားမူ

တုိင္ၾကားမူ ၿပဳလုပ္လုိပါက :

  • ယူေကသံရုံးႏွင့္လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရးဌာန
  • VFS Global (ယူေကဌာန)
  • အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ယူေက စုံစမ္းေမးၿမန္းေရးဌာန

ဤလုပ္ငန္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႕လုပ္ေဆာင္ရမည္ကုိ ရွာေဖြႏုိင္ၿပီး အုိင္လုိင္းေဖာင္ႏွင့္အတူ  ယူေကႏုိင္ငံဗီဇာဌာနႏွင့္လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရး တုိင္ၾကားမူစာမ်က္ႏွာ .