နိုင်ငံရပ်ခြား အိမ်တွင်း လုပ်သားများ အတွက် အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များ

ယူကေ ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည် ယူကေကို လာကြမည့် နိုင်ငံရပ်ခြား အိမ်တွင်း လုပ်သားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။

နိုင်ငံရပ်ခြား အိမ်တွင်း လုပ်သားများ ဆိုသည်မှာ ယူကေကို အလည်လာသူ၏ ကိုယ်ပိုင် အိမ်မှာ သို့မဟုတ် ယူကေမှာ အလုပ်လုပ်နေသည့် သံတမန်၏ ကိုယ်ပိုင် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်ရန် လာသူတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။

ယူကေ အလုပ်ရှင်များသည်၊ သူတို၏ လုပ်သားများ နိုင်ငံရပ်ြခားမှ လာကြသည့် တိုင်အောင်၊ ယူကေ ဥပဒေများကို လိုက်နာကြရမည်။ ၎င်းထဲတွင် လုပ်သား တစ်ဦး ရရှိသည့် နားရက်နှင့် လုပ်အားခနှင့် နေ့အားများ၊ နေရာထိုင်ခင်းနှင့် လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာမှုများ အကျုံးဝင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုပါ။