Гадаад гэрийн ажилчдад зориулсан чухал мэдээлэл

Их Британийн Виз болон цагаачлалын алба нь Их Британид ирж буй гадаад гэрийн ажилчдын эрхийн талаархи чухал мэдээллийг гаргасан.

Гадаад гэрийн ажилчид гэдэг нь Их Британид зочилж буй хувь хүний гэрт эсвэл Их Британид байрладаг дипломатчийн хувийн гэрт ажиллахаар ирсэн хүмүүс юм.

Их Британийн ажил олгогч нар ажилчид нь хилийн чанадаас ирсэн ч Их Британийн хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Үүнд ажилчдын амралт, цалин хөлсний хэмжээ, амралт, байр, чөлөөтэй зорчих эрх чөлөө эдлэх зэрэг хуульд заасныг дагаж мөрдөх асуудал орно.

Бүрэн мэдээллийг эндээс уншина уу.