မိတ္ဖက္ေရြ႕ေၿပာင္းေနထုိင္မူဗီဇာ အတြက္လုိအပ္ေသာ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားပုိ႕ေသာ္လိပ္စာအသစ္

"မိတ္ဖက္ေရြ႕ေၿပာင္းေနထုိင္မူဗီဇာအတြက္ ယူေကဗီဇာႏွင့္လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္ ေလ်ွာက္ထားသူ၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပုိ႕မူေၿပာင္းလဲထားပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ရက္ေန႔ ၂၀၁၇မွစ၍ လုိအပ္ေသာ္စာရြက္စာတမ္း

မ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားသူ (သုိ႕မဟုတ္) ေထာက္ပံေပးသူမွ ယူေကလိပ္စာကုိ လိပ္မူ၍တိုက္ရုိက္ေပးပုိ႕ရပါမည္။"

Settlement Applications, International Operations and Visas
PO Box 5852
Sheffield
United Kingdom
S11 0FX

"ေလွ်ာက္ထားသူမွ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ပုိ႕ေဆာင္ေပးေသာ္ စာပုိ႕စာယူလုပ္ေဆာင္ေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားၿဖင္႔

ယူေကႏုိင္ငံလိပ္စာသုိ႕ စာတုိက္ရုံးမွတဆင္႔ ဦးစားေပးပုိ႕ေဆာင္ရပါမည္။ လုိအပ္ေသာ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၿပင္ဆင္ၿပီးေနာက္၊ ယူေကသံရုံးမွ ၿပန္လည္ေပးပုိ႕ႏုိင္ေသာ္သင္႔ေတာ္ေသာ္စာအိပ္အပုိၿဖင္႔ လိပ္စာထည္႔ေပးၿပီး ပုိ႔ေဆာင္ရပါမည္။ "

"ဤလုိအပ္ေသာ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္ပါက ေလ်ွာက္ထားသူသည္ အၿမန္ေၾကး ၀န္ေဆာင္မူၿဖင္႔ရယူထားေသာ္လဲ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ေလ်ွာက္လႊာစာရြက္မူ ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္ပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ေလွ်ာက္လႊာ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မခ်မွီ ေလွ်ာက္ထားသူထံသုိ႕ ၿပန္လည္ေပးပုိ႕တတ္ပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မူသည္ ယူေကသံရုံး၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ "