သုံးစြဲသူ၏အေတြ႕အၾကံဳ

ကမၻာအဆင့္မွီ၀န္္ေဆာင္မူၿဖင့္ဗီအက္ဖက္စ္ ဂလုိဘယ္မွ ၀န္ေဆာင္ေပးေနပါသည္။ ထုိ၀န္ေဆာင္မူကုိ ရရွိႏုိင္၇န္ သုံးဆြဲသူမ်ား၏အၾကံဳၿပဳခ်က္မ်ားကုိ ဗီအက္ဖက္စ္ဂလုိဘယ္မွ တန္ဖုိးထားလက္ခံပါသည္။ ထုိအၾကံၿပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အဆင္မေၿပမူ

အဆင္မေၿပမူ 

တုိင္ၾကားမူ ၿပဳလုပ္လုိပါက:

  • အကယ္၍ အဆင္မေၿပမူမ်ားရွိပါက ယူေကဗီဇာ ႏွင့္ လူ၀င္မူၾကီးၾကပ္ေရး (ယူေက)သုိ႕ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
  • ဗီအက္ဖက္စ္ ဂလုိဘယ္မွ (ယူေကဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာဌာန) 
  • ႏုိင္ငံတကာ ယူေက စုံစမ္းေမးၿမန္းေရး ၀န္ေဆာင္မူ။ ယူေက

ဗီဇာႏွင့္ အဆင္မေၿပမူမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ ယူေက ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ  ဤေနရာတြင္