مراکز درخواست ویزای بریتانیا

لطفا خدمات را انتخاب کنید تا ببینید کدام مراکز درخواست ویزا این خدمات را ارائه می‎کنند

بصورت انلاین و یا در مرکز ویزای درخواستی خریداری کنید.

 


x

محل

پیدا کردن مرکز درخواست ویزا

محل
ساعات کار

قبل از مراجعه

چه چیزی با خود بیاورید

شما باید درخواست تکمیل شده ویزای خود و تمام مدارک حمایتی را همراه ببرید.

در روز مراجعه شما

در روز قرار ملاقات خود، برنامه ریزی کنید تا ۱۵ دقیقه زودتر در مرکز درخواست ویزا حاضر شوید. نامه وقت ملاقات تعیین شده و بسته درخواست ویزا و پاسپورت خود را همراه بیاورید. پاسپورت یا مدرک سفر شما باید معتبر باشد و شامل حداقل ۱ صفحه که هر دو طرف آن خالی است باشد.