ประเทศไทย

คำแนะนำ

วีเอฟเอสโกลบอลทำอะไรบ้าง?

วีเอฟเอสโกลบอลดำเนินการบริหารจัดการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหราชอาณาจักรและเรื่องที่เกี่ยวกับคนเข้าเมือง 
ท่านควรยื่นแบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน หนังสือเดินทาง เอกสารประกอบ และข้อมูลไบโอเมตริก ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เวปไซด์ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอณาจักร

ใครเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่ ?

คำขอวีซ่าของท่านจะผ่านกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่ง สหราชอาณาจักร  วีเอฟเอสโกลบอลมิได้มีส่วนใดๆ หรือมีอำนาจใดๆ ในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านทั้งสิ้น ท่านสามารถหาที่อยู่ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอณาจักร

บริการเพิ่มเติม

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการเพิ่มเติม ได้ที่หน้านี่