ประเทศไทย

บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติม – ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพ


บริการที่ระบุนี้เป็นบริการเสริมที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้ โดย

ท่านต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ทั้งนี้ท่าน

ต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมนี้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น คลิกที่นี่

 

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 42,274บาท หรือ 919 ปอนด์ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ จะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบเพื่อที่จะได้ทำการยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องของวีซ่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ในประเภทขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเท่านั้น และผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถที่จะได้รับผลการสมัครวีซ่า ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ทำการสแกนลายนิ้วมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาการพิจารณา จะไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าปิดทำการ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้สมัครใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ในวันศุกร์ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะทราบผลใบคำร้องขอวีซ่าภายในวันจันทร์ของอาทิตย์ถัดไป

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทาง ออนไลน์  ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

 • วีซ่าเยี่ยมเยือน (ทุกประเภท)
 • วีซ่า Tier 2 Tier 4 (General) Tier 4 (Child) และ Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยอยู่ในเมืองไทย และวีซ่าผู้ติดตาม
 • วีซ่า Tier 5 แบบระบบฐานคะแนน (ทำงานชั่วคราว หรือ อาชีพด้านการออกแบบ และการกีฬา) และต้องเป็นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ หรือดำเนินกิจกรรมในสหราชอาณาจักร ในรูปแบบเดียวกับวัตถุประสงค์ของการทำงานในประเทศไทย

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ หรือ สมัครวีซ่าเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร

ประกาศสำคัญ

 • ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว
 • ไม่เสมอไปที่แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่้งสหราชอาณาจักร จะสามารถดำเนินการพิจารณาคำร้องภายใน 24 ชั่วโมงได้ ซึ่้งในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแจ้งผลตามกำหนดได้ ทางเราจะมีการแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถจะได้รับผลการพิจารณาเมื่อใด และจะสามารถรับเงินคืนค่าบริการได้หรือไม่
 • ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ
 • โปรดทราบ ข้อตกลงและเงื่อนไข หรือข้อพิพาทได้ๆ ของการใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนั้น ได้อยู่บนพื้นฐานและความควบคุมตามขอกฏหมายของสหราชอาณาจักร และศาลแห่งสหราชอาณาจักรสามารถที่จะมีอำนาจพิเศษในการระงับข้อพิพาทใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

 • การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน – สำหรับวีซ่าไม่ถาวร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน มีบริการให้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการให้พิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านแบบเร่งด่วน

 • สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทไม่ถาวรทุกท่าน ยกเว้น วีซ่า PBS Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน และผู้ติดตาม

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ สำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ หรือ สมัครวีซ่าเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร

การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักไม่ถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 8,464บาท (ราคารวมภาษี) หรือ 184 ปอนด์ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้อง ขอวีซ่าไปแล้ว

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้

อย่างไรก็ตาม

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน

ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือในบางครั้งที่อาจใช้เวลานานกว่า 3-5 วันทำการ

 • การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน: สำหรับวีซ่าพำนักถาวร

การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) สำหรับใบคำร้องขอวีซ่าของผู้ติดตามนั้นสามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้เช่นกันแต่ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติม ซึ่งบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 25,346 บาท หรือ  551 ปอนด์ ต่อท่าน

ใครสามารถใช้บริการเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้?

บริการนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ภายใต้วีซ่าประเภทพำนักถาวรทุกประเภท ยกเว้น ผู้สมัครวีซ่าถาวรเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้อง ขอวีซ่าไปแล้ว

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้

การบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าพำนักถาวรแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ โปรดทราบว่าในบ้างครั้งอาจเกิดความล่าช้าหาก ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านขาดข้อมูลที่สำคัญ มีความต้องการหลักฐานอย่างเป็นทางการ หรือต้องการข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

การนัดหมายนอกเวลาทำการ

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในเวลาทำการปกติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8.30-15:00

ท่านสามารถเลือกใช้บริการนัดหมายนอกเวลาทำการนี้ ในวันเสาร์ เวลา 8.30 ถึง 12.00 และ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.00 ถึง 16.00 โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 75 ปอนด์ ถ้าต้องการใช้บริการนี้ ท่านสามารถเข้าไปทำการนัดหมายโดยเลือก Prime Time option เมื่อท่านเข้าไปที่ scheduling an appointment และชำระค่าธรรมเนียม 3,450 บาท (ชำระเป็นเงินบาท) โปรดทราบ ท่านสามารถชำระเป็นเงินสดได้ ในวันที่ท่านมายื่นคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการ การนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุดได้ (Prime Time Appointment service)

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง ท่านสามารถเก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัวท่านได้

ในขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอยู่ ซึ่งท่านสามารถใช้หนังเดินทาง

เดินทางไปยังประเทศอื่นหรือยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอื่นได้ ท่านไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้หลังจากที่ได้ยื่นใบคำร้องฯไปแล้ว

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมผ่านทางออนไลน์ได้ (คลิกที่นี่)

ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปที่ศูนย์รับคำร้องฯหรือนำเงินสดมาชำระในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องฯที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 2,346 บาทหรือ  51 ปอนด์

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้ กับทุกประเภทวีซ่า

ท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางมาคืนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ วีเอฟเอส โกลบอล ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรได้มีเวลาในการดำเนินการพิจารณาใบคำร้องของท่านให้แล้วเสร็จ ถ้าท่านไม่นำหนังสือเดินทางมาคืน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถดำเนินการพิจารณาใบคำร้องของท่านได้

ท่านจะต้องถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่าน*

* ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าของท่านเป็นเอกสารสีหรือขาวดำก็ได้ ถ่ายเอกสารด้วยกระดาษสีขาว 60 แกรม ความละเอียดอย่างน้อย 600 พีดีไอ ถ่ายเอกสารเท่ากับขนาดจริงโดยที่ไม่ย่อหรือขยายขนาด และถ่ายเอกสารเป็นแนวนอน

บริการห้องรับรองพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  วีเอฟเอส โกลบอล ได้มอบส่วนลดบริการห้องรับรองพิเศษ  20 เปอร์เซนต์ จากราคาปกติ สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ท่านที่ประสงค์จะยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร และ เชียงใหม่ สามารถเลือกใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ได้ โดยท่านจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหลือเพียงท่านละ 2,520 บาท

* สิทธิพิเศษนี้มีจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

วีเอฟเอส ให้บริการห้องรับรองพิเศษที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร การบริการดังกล่าวภายในห้องรับรองพิเศษมีการบริการดังต่อไปนี้:

 • ห้องรับรองพิเศษที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบายและทันสมัย พร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการรับใบคำร้องขอวีซ่าที่รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเรา
 • บริการถ่ายเอกสารประกอบใบคำร้องยื่นขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าผ่านทาง SMS
 • บริการจัดส่งผลพิจารณาวีซ่าและพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ ภายในประเทศ
 • บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมาย
 • สะดวกและรวดเร็วด้วยบริการนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ: ค่าธรรมเนียม 2,520 บาท รวมภาษี ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ท่านสามารถนัดหมายคิวได้ทางเว็ปไซต์ visa4uk หลังจากที่ท่านได้กรอกใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกนัดหมายคิวของ บริการห้องรับรองพิเศษ ท่านจะได้รับใบตอบรับการยืนยันไปที่อีเมลของท่าน กรุณาปริ้นต์และแนบใบตอบรับของท่านมาพร้อมกับเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านด้วย ท่านยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้เป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ (Premium Lounge service)

บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกที่จะรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ โดยท่านต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • จัดส่งภายในประเทศไทย 280 บาท
 • ประเทศลาว  1,150 บาท

หมายเหตุ:

ค่าบริการเพิ่มเติมต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เลือกใช้บริการรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ เมื่อท่านได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และกำลังจัดส่งหนังสือเดินทางคืนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านทางเว็ปไซต์ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx โดยใส่หมายเลข EMS ของท่าน , เช่น EN xxxx xxxx x TH

กรุณาเริ่มตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือเดินทางของท่านได้ หลังจากที่ท่านได้รับอีเมลแจ้งแล้ว 24 ช.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรคืนหนังสือเดินทางของท่านด้วย

โปรดทราบ

 1. พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางภายในกรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ
 2. พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางนอกเขตกรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ

พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางไปประเทศลาว ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 3-4 วันทำการ

บริการถ่ายเอกสาร

มีบริการถ่ายเอกสารหน้าละ 5 บาท

บริการถ่ายภาพ

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถใช้บริการนี้เพื่อถ่ายภาพตนเองได้ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เพื่อให้มั่นใจว่าภาพถ่ายนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรบริการนี้มีค่าบริการเพิ่มเติม 250 บาทต่อภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 6 ภาพ

บริการแฟกซ์

มีบริการส่งแฟกซ์ในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยมีค่าบริการ 25 บาทต่อหน้า ทั้งรับและส่งแฟกซ์ (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น) และหน้าละ 60 บาทในกรณีต่างประเทศ

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน

เพื่อแจ้งสถานภาพของใบคำร้องของท่านท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติ

ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการ อยู่ บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก

(เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในท้ายสุด

ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรแจ้งว่าได้มีการพิจารณา

วีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงินเป็นเงินสด 85 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

กรุณาอ่าน SMS Service Disclaimer ให้ชัดเจนก่อนสมัครใช้บริการนี้

การพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าและบริการอินเตอร์เน็ต

ถ้าท่านไม่สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันและเวลานัดหมาย ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการรับพิมพ์ใบคำร้อง โดยคิดอัตราการพิมพ์หน้าละ 25 บาท

ถ้าท่านต้องการกรอกคำร้องขอวีซ่าออนไลน์หรือแก้ไขใบคำร้องฯออนไลน์ของท่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการอินเตอร์เน็ท โดยคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่นาทีละ 35 บาทและนาทีต่อไปคิดนาทีละ 1 บาท

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้นัดหมายเวลาในการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไว้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ บริการนี้หมายถึงท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้:

 • ชำระค่าบริการเพื่อเข้ามายื่นใบคำร้องขอวีซ่า โดยไม่ต้องมีการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ หรือ
 • ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ก่อนเวลานัดหมายในระบบออนไลน์ของท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือ
 • ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้หลังเวลานัดหมายของท่าน (30 นาทีหรือมากกว่า) ภายในวันเดียวกัน

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 1,560 บาท ต่อ 1 ท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระค่าบริการ เป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์ ได้ (Walk In without Appointment service)

บริการรับรองเอกสาร

บริการรับรองเอกสารนี้สำหรับผู้สมัครที่ไม่ต้องการส่งเอกสารตัวจริงประกอบการยื่นขอวีซ่าฯ การบริการนี้หมายถึงท่านสามารถที่จะ:

 • ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะทำการรับรองเอกสารของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารตัวจริงคืน ณ วันที่มาสมัคร

บริการรับรองเอกสารนี้ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 75 บาท ต่อ 1 แผ่น ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านชำระเป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ

บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์

บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่ต้องการใช้บริการในการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ที่ visa4uk โดยบริการนี้จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสเป็นตัวแทนของท่านในการกรอกใบคำร้องขอวีซ่า

บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์นี้ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท ต่อใบคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระค่าบริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร สามารถชำระเป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ (Form Filling Assistance service)

บริการตรวจเช็คเอกสาร

ท่านได้ใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอส ก่อนที่ท่านจะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแล้วหรือยัง

ผู้สมัครที่กรอกและพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่ม เพื่อใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสก่อนทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คเอกสารตามรายละเอียดประกอบการขอวีซ่า (checklist ) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ก่อนส่งใบคำร้องฯของท่านไปพิจารณา

ถ้าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสตรวจเช็คและพบว่ามีเอกสารขาดไป ท่านสามารถยื่นเอกสารที่ขาดได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นใบคำร้องฯแล้ว การบริการตรวจเช็คเอกสารนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ

การบริการตรวจเช็คเอกสารมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 350 บาท ต่อ 1 ท่าน และสามารถใช้บริการนี้ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่

เราขอนำเสนอบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ ซึ่งท่านสามารถเลือกสถานที่เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านต้องการได้ อาทิเช่นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ สถานศึกษาต่างๆ บริการนี้เหมาะกับผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะ เนื่องจากสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ได้ทั้งกลุ่มภายในวันเดียวกันจากสถานที่ที่ท่านได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ท่านยังมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะนำใบคำร้องขอวีซ่าที่พร้อมจะดำเนินการของท่านส่งต่อไปยังสถานทูตอังกฤษเพื่อพิจารณาต่อไป - ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดเด่นของบริการนี้

 • สามารถใช้ได้ทั้งแบบเป็นรายบุคคล บริษัท กลุ่มนักเรียน และกลุ่มนักท่องเที่ยว
 • มีเบอร์โทรศัพท์และอีเมล์เฉพาะสำหรับจองวันนัดหมายและสอบถามข้อมูล
 • บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ฟรี
 • มีความเป็นส่วนตัว
 • จะใช้บริการนี้ได้อย่างไร ?
 • 3 ขั้นตอนง่ายๆในการนัดหมายเพื่อใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่

 • ส่งอีเมล์มาที่ ukviodmvbkk@vfsglobal.com หรือโทร 02-168-7394
  (ให้ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ เท่านั้น ) เพื่อทำนัดหมายโดยให้รายละเอียด จำนวนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า วัน เวลา สถานที่ ที่ท่านต้องการเป็นต้น เราจะติดต่อท่านกลับไปเพื่อประสานงาน ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายจริงของท่าน
 • ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการยืนยัน และได้รับรายละเอียดการนัดหมายของท่านแล้ว
 • เราจะเดินทางรับใบคำร้องขอวีซ่าและข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของท่านตามวันเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้บริการมีดังนี้ :

  1-10 ท่าน

  บาท

  บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ – ภายในกรุงเทพมหานคร 

  40,800

  บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่- นอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

  64,000

   

   

  ตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไป (คิดเพิ่มเติม ต่อ 1 ท่าน)

  บาท

  บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ – ภายในกรุงเทพมหานคร 

  4100

  บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่- นอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

  6400

   

  หลังจากได้รับข้อมูลยืนยันการจองทั้งหมดจากท่านแล้ว เราจะสรุปค่าธรรมเนียมทั้งหมดให้ท่าน

  โปรดทราบ การบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ ไม่คลอบคลุมพื้นที่และเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. ผู้ยื่นใบคำร้องที่ต้องการใช้บริการนี้ ที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สงขลา
  2. ผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน  ถ้าท่านเป็นชาวต่างชาติที่กำลังยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท    Tier 4   กรุณานัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหาราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ หรือ เชียงใหม่ เท่านั้น
  3.  ผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่มีความประสงค์ต้องการใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ 24 ชั่วโมง
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเท่าไร
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ยื่นคำร้องและสถานที่ที่ท่านเลือก ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการได้จากตารางข้างต้น ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้จะมีราคาไม่แพง ท่านยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมถึงยังช่วยประหยัดเวลาการทำงานของท่านได้ด้วย

 • สามารถให้บริการเป็นกลุ่มใหญ่ได้หรือไม่
 • ไม่ว่าท่านจะยื่นคำร้องแบบคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะเราสามารถให้บริการท่านได้ เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ให้ท่านทราบ ทั้งนี้ค่าบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่นั้นจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ท่านเลือกใช้บริการ วีเอฟเอสยินดีจะรับฟังข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อนำไปใช้ขยายการให้บริการต่อไปในอนาคต

 • คำร้องขอวีซ่าจะถูกพิจารณาเร็วขึ้นหรือไม่
 • คำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาตามระยะเวลาปกติเหมือนคำร้องขอวีซ่าอื่นๆ แต่ท่านสามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ หากท่านมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้

 • การใช้บริการนี้จะเพิ่มโอกาสให้ท่านได้วีซ่าหรือไม่
 • คำร้องขอวีซ่าของท่านจะได้รับการพิจารณาตามขั้นตอนปกติเหมือนคำร้องขอวีซ่าอื่นๆ

 • บริการนี้มีความปลอดภัยหรือไม่
 • บริการนี้มีความปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างดีตลอดเวลา วีเอฟเอส มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รัดกุม ปลอดภัยในการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ท่านจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ออกไปสู่สาธารณะ

 • จำเป็นจะต้องนัดหมายหรือไม่
 • บริการนี้จำเป็นต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยของระบบการแสกนลายนิ้วมือ และขั้นตอนการรับคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดของบริการและราคาเพิ่มเติมโดยท่านอาจส่งอีเมล์มาที่์ ukviodmvbkk@vfsglobal.com หรือโทร 02-168-7394 (ให้ข้อมูลสำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ เท่านั้น  เบอร์นี้ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าหรือเช็คสถานะหนังสือเดินทางได้ )

บริการเพิ่มเติม – ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ประจำเชียงใหม่

โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทั้งผ่านทางระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 1. บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
 2. บริการห้องรับรองพิเศษ
 3. บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์
 4. บริการตรวจเช็คเอกสาร
 5. บริการ SMS –ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 6. การพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าและบริการอินเตอร์เน็ต
 7. บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน – สำหรับวีซ่าไม่ถาวร

บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้เป็นบริการที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งสามารถใช้บริการนี้ได้ในบางประเภทวีซ่า

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน มีบริการให้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการให้พิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านแบบเร่งด่วนกว่าระยะพิจารณาแบบปกติ

สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทวีซ่า PBS Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน และผู้ติดตาม และสำหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ หรือ สมัครวีซ่าเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักไม่ถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 8,464 บาท (ราคารวมภาษี) หรือ 184 ปอนด์ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ทางออนไลน์ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้

อย่างไรก็ตาม

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน

ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือในบางครั้งที่อาจใช้เวลานานกว่า 5 วันทำการ

การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน: สำหรับวีซ่าพำนักถาวร

การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) สำหรับใบคำร้องขอวีซ่าของผู้ติดตามนั้นสามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนได้เช่นกันแต่ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติม ซึ่งบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 25,346 บาท หรือ 551 ปอนด์  ต่อท่าน

ใครสามารถใช้บริการเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้?

บริการนี้สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ภายใต้วีซ่าประเภทพำนักถาวรทุกประเภท ยกเว้น ผู้สมัครวีซ่าถาวรเพื่อจะเข้าประเทศเครือจักรภพแห่งประชาชาติ หรือดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้อง ขอวีซ่าไปแล้ว

ในกรณีที่ท่านมีประวัติการเข้าเมืองที่ไม่ตรงกับที่กล่าวมาข้างต้น กรุณางดใช้บริการนี้

การบริการขอวีซ่าถาวรแบบเร่งด่วนนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติเนื่องจากท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าพำนักถาวรแบบเร่งด่วนแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ โปรดทราบว่าในบ้างครั้งอาจเกิดความล่าช้าหาก ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านขาดข้อมูลที่สำคัญ มีความต้องการหลักฐานอย่างเป็นทางการ หรือต้องการข้อมูลบางส่วนเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทางออนไลน์ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

บริการห้องรับรองพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560  วีเอฟเอส โกลบอล ได้มอบส่วนลดบริการห้องรับรองพิเศษ  20 เปอร์เซนต์ จากราคาปกติ สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ท่านที่ประสงค์จะยื่นวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร และ เชียงใหม่ สามารถเลือกใช้บริการห้องรับรองพิเศษนี้ได้ โดยท่านจะได้รับส่วนลดค่าบริการเหลือเพียงท่านละ 2,520 บาท

* สิทธิพิเศษนี้มีจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

วีเอฟเอส ให้บริการห้องรับรองพิเศษที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร การบริการดังกล่าวภายในห้องรับรองพิเศษมีการบริการดังต่อไปนี้:

 • ห้องรับรองพิเศษที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบายและทันสมัย พร้อมบริการของว่างและเครื่องดื่ม
 • บริการรับใบคำร้องขอวีซ่าที่รวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพของเรา
 • บริการถ่ายเอกสารประกอบใบคำร้องยื่นขอวีซ่า
 • บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าผ่านทาง SMS
 • บริการจัดส่งผลพิจารณาวีซ่าและพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ ภายในประเทศ
 • บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมาย
 • สะดวกและรวดเร็วด้วยบริการนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ: ค่าธรรมเนียม 2,520 บาท รวมภาษี ต่อผู้สมัคร 1 ท่าน ท่านสามารถนัดหมายคิวได้ทางเว็ปไซต์ visa4uk หลังจากที่ท่านได้กรอกใบคำร้องเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกนัดหมายคิวของ บริการห้องรับรองพิเศษ ท่านจะได้รับใบตอบรับการยืนยันไปที่อีเมลของท่าน กรุณาปริ้นต์และแนบใบตอบรับของท่านมาพร้อมกับเอกสารการยื่นขอวีซ่าของท่านด้วย

ท่านสามารถชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนของวีซ่าพำนักถาวรได้ทาง ออนไลน์ ก่อนที่ท่านจะไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือชำระเป็นเงินสด

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองพิเศษได้ (Premium Lounge service)

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้นัดหมายเวลาในการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไว้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ บริการนี้หมายถึงท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ดังนี้:

 • ชำระค่าบริการเพื่อเข้ามายื่นใบคำร้องขอวีซ่า โดยไม่ต้องมีการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ หรือ
 • ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ก่อนเวลานัดหมายในระบบออนไลน์ของท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร หรือ
 • ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้หลังเวลานัดหมายของท่าน (30 นาทีหรือมากกว่า) ภายในวันเดียวกัน

บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายในระบบออนไลน์ ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม 1,560 บาท ต่อ 1 ท่าน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในกรุงเทพฯเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระค่าบริการ เป็นเงินสดได้ในวันที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ

โปรดทราบ : ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General) แบบระบบฐานคะแนน ท่านไม่สามารถใช้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์ ได้ (Walk In without Appointment service)

ซึ่งบริการเสริมข้างต้นนี้ท่านสามารถชำระได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

บริการตรวจเช็คเอกสาร

ท่านได้ใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอส ก่อนที่ท่านจะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแล้วหรือยัง

ผู้สมัครที่กรอกและพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าแล้ว ท่านสามารถจ่ายค่าบริการเพิ่ม เพื่อใช้บริการตรวจเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสก่อนทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่จะตรวจเช็คเอกสารตามรายละเอียดประกอบการขอวีซ่า (checklist ) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ก่อนส่งใบคำร้องฯของท่านไปพิจารณา

ถ้าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสตรวจเช็คและพบว่ามีเอกสารขาดไป ท่านสามารถยื่นเอกสารที่ขาดได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ยื่นใบคำร้องฯแล้ว การบริการตรวจเช็คเอกสารนี้มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติ

การบริการตรวจเช็คเอกสารมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 350 บาท ต่อ 1 ท่าน และสามารถใช้บริการนี้ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน

เพื่อแจ้งสถานภาพของใบคำร้องของท่านท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติ

ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลเพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการ อยู่ บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก

(เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในท้ายสุด ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรแจ้งว่าได้มีการพิจารณาวีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงินเป็นเงินสด 85 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
กรุณาอ่าน SMS Service Disclaimer ให้ชัดเจนก่อนสมัครใช้บริการนี้

การพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าและบริการอินเตอร์เน็ต

ถ้าท่านไม่สามารถพิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันและเวลานัดหมาย ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการรับพิมพ์ใบคำร้อง โดยคิดอัตราการพิมพ์หน้าละ 25 บาท

ถ้าท่านต้องการกรอกคำร้องขอวีซ่าออนไลน์หรือแก้ไขใบคำร้องฯออนไลน์ของท่าน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีบริการอินเตอร์เน็ท โดยคิดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่นาทีละ 35 บาทและนาทีต่อไปคิดนาทีละ 1 บาท

บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกที่จะรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ โดยท่านต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • จัดส่งภายในประเทศไทย  280 บาท
 • ประเทศลาว  1,150 บาท

หมายเหตุ:

ค่าบริการเพิ่มเติมต้องชำระเป็นเงินสดเมื่อท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เลือกใช้บริการรับผลการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าและหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ เมื่อท่านได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว และกำลังจัดส่งหนังสือเดินทางคืนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านทางเว็ปไซต์ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx โดยใส่หมายเลข EMS ของท่าน , เช่น EN xxxx xxxx x TH

กรุณาเริ่มตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือเดินทางของท่านได้ หลังจากที่ท่านได้รับอีเมลแจ้งแล้ว 24 ช.ม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรคืนหนังสือเดินทางของท่านด้วย
โปรดทราบ

 1. พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางภายในกรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ
 2. พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางนอกเขตกรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ

พื่นที่จัดส่งหนังสือเดินทางไปประเทศลาว ใช้เวลาในการจัดส่งภายใน 3-4 วันทำการ