ประเทศไทย

นโยบาย

ขอบข่าย

วีเอฟเอส (ต่อไปนี้เรียกว่า “วีเอฟเอสโกลบอล”) เป็นพันธมิตรภายนอกของคณะผู้แทนทางการทูตทั่วโลก และเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้รับคำขอวีซ่าประเภทต่างๆ คำขอใบอนุญาต และคำขอเอกสารเดินทาง และทำหน้าที่ด้านงานธุรการและงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอันเกี่ยวกับการคำขอต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามอำนาจที่ได้รับมอบจากคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง  โดยอาศัยการดำเนินการคำขอเหล่านี้ วีเอฟเอสโกลบอลจึงทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ในขณะที่คณะผู้แทนทางการทูตเป็นผู้ควบคุมข้อมูลนั้น  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงการที่วีเอฟเอสโกลบอลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดการ ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ยื่นคำขอ”) ที่ยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตอย่างไร และทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ทางการเพื่อวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดที่ระบุข้างล่างนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ยื่นคำขออาจต้องจัดส่งข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับตัวของผู้ยื่นคำขอเอง เช่น ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง สูติบัตร รายได้ สถานภาพสัญชาติ สถานภาพสมรส รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมและพื้นฐานการศึกษา ฯลฯ  ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมตามที่กำหนดและตามอำนาจที่ได้รับมอบจากคณะผู้แทนทางการทูต/รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือสำนักงานวีซ่าที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอาจถูกรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอวีซ่าและ/หรือคำร้องขอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอที่ได้รับสำหรับคำร้องขอวีซ่าประเภทต่างๆ ใบอนุญาต และเอกสารเดินทาง ฯลฯ และดำเนินงาน/ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อันเกี่ยวกับคำขอนั้น
 • ตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวกับการยื่นคำขอวีซ่าโดยทั่วๆ ไป
 • ตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานภาพของคำขอที่ยื่นผ่านวีเอฟเอสโกลบอล
 • ให้/เสนอให้บริการอื่นใดตามข้อกำหนดของรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

การจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจ  อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าการปฏิเสธการจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเป็นการจำกัดหรือส่งผลกระทบต่อความสามารถของวีเอฟเอสโกลบอลในอันที่จะให้บริการตามที่ร้องขอได้

ตามอำนาจที่ได้รับจากคณะผู้แทนทางการทูต วีเอฟเอสโกลบอลอาจ (โดยตนเองหรือโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม/ผู้ค้า) จัดการอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการคำขอวีซ่าโดยทั่วๆ ไป และ/หรือสถานภาพของคำขอวีซ่าที่ได้ยื่นผ่านวีเอฟเอสโกลบอล เช่น ศูนย์บริการโทรศัพท์ การติดตามผลแบบออนไลน์ อีเมล ฯลฯ

 

 • ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการคำขอวีซ่าทั่วๆ ไป:

  ผู้ใช้ที่ยื่นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการคำขอวีซ่าโดยทั่วๆ ไป ไม่ต้องจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

 • ปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพของคำขอวีซ่าที่ยื่น

  ผู้ใช้ที่ยื่นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของคำขอวีซ่าที่ยื่นผ่านวีเอฟเอสโกลบอล สามารถอ้างถึงหมายเลขอ้างอิงคำขอเพื่อรับทราบความคืบหน้าของสถานภาพของตนในปัจจุบันเกี่ยวกับคำขอวีซ่า ใบอนุญาต หรือเอกสารเดินทางได้
  ผู้ใช้อาจถูกร้องขอให้จัดส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล ฯลฯ หรือข้อมูลนั้นๆ รวมกัน เพื่อเป็นการพิสูจน์/ยืนยันเอกลักษณ์ของตน

 • อย่างไรก็ดี ผู้ใช้ที่ยื่นคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินการคำขอวีซ่าไม่ควรถามหรือเปิดเผยหมายเลขหนังสือเดินทางหรือข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่กระทำการติดต่อทางอีเมลกับวีเอฟเอสโกลบอลและ/หรือผู้ให้บริการ/ผู้ค้าของวีเอฟเอสโกลบอล  ซึ่งเราขอแนะนำว่าผู้ใช้ควรใช้หมายเลขอ้างอิงคำขอแทน  วีเอฟเอสโกลบอลไม่มีพันธะในอันที่จะต้องตอบอีเมลที่มีข้อความส่วนบุคคลอยู่  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถูกเปิดเผย จะถือว่าเป็นความเสี่ยงฝ่ายเดียวของผู้ใช้/ผู้ยื่นคำขอ และในกรณีนี้วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดชอบในทางใดๆ สำหรับการใช้ข้อมูลในทางที่ไม่บังควร ฯลฯ แต่อย่างใด

 

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน การสนทนาติดต่อกับผู้ใช้อาจจะถูกบันทึกเสียงไว้  ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งถึงการที่ดำเนินการบันทึกเสียงการติดต่อขณะเริ่มต้นการติดต่อ  เว้นแต่จะมีการกำหนดข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยคณะผู้แทนทางการทูต การบันทึกเสียงดังกล่าวนั้นจะถูกลบออกจากสารบบเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันที่มีการติดต่อนั้น

การกำหนดตารางการสัมภาษณ์

คณะผู้แทนทางการทูตบางประเทศอาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัว  ผู้ยื่นคำขอจะถูกร้องขอให้จัดส่งหมายเลขอ้างอิงคำขอ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่น ชื่อสกุล ชื่อตัว วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล วันที่ยื่นคำขอ และหมายเลขหนังสือเดินทาง เพื่อประโยชน์ในการนัดหมายการสัมภาษณ์

ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่ผู้ยื่นคำขอได้เขียน จัดส่ง และยื่น ในขณะที่ดำเนินการนัดหมายเวลาการสัมภาษณ์ จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบตามความต้องการและส่งถึงคณะผู้แทนทางการทูตที่มีเขตอำนาจในการรับคำขอนั้น

ข้อมูลบางประการที่เกี่ยวกับคำขอวีซ่าที่วีเอสเอฟโกลบอลได้รับนั้น จะถูกจัดเก็บ/บันทึกไว้ที่ศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) และในประเทศอินเดีย (กรุงมุมไบ)  ข้อมูลที่วีเอฟเอสโกลบอลได้รับจากระบบของวีเอฟเอสโกลบอลเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอวีซ่าของผู้ยื่นคำขอจากสหภาพยุโรป จะถูกจัดเก็บไว้ภายในอาณาเขตสหภาพยุโรป (อียู)  ข้อมูลของผู้ยื่นคำขอนอกสหภาพยุโรปอาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบของวีเอฟเอสโกลบอล ไม่ว่าภายในอาณาเขตสหภาพยุโรปที่ศูนย์ข้อมูลในสหราชอาณาจักร (กรุงลอนดอน) หรือที่ศูนย์ข้อมูลในประเทศอินเดีย (กรุงมุมไบ)

ข้อมูลนี้อาจถูกใช้ เปิดเผย โดยวีเอฟเอสโกลบอล เพื่อการดำเนินการตามหน้าที่พันธะของวีเอฟเอสโกลบอลที่มีต่อคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง และจะถูกลบออกจากสารบบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่วีเอฟเอสโกลบอลได้รับข้อมูลนั้นมา  อย่างไรก็ดี จะไม่มีข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอที่จะถูกจัดเก็บไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอ  วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่นคำขอ เว้นแต่ที่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารนี้  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพียงเพื่อประโยชน์ในการจัดหาให้บริการและการดำเนินการตามพันธะต่างๆ ของวีเอฟเอสโกลบอลเท่านั้น

อย่างไรก็ดี วีเอฟเอสโกลบอลอาจต้องกระทำการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนส่วนบุคคลเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลใดๆ การดำเนินคดีที่การพิจารณายังอยู่ในชั้นศาล หรือตามกระบวนการทางกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบที่ส่งถึงวีเอฟเอสโกลบอล หรือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการต่อสู้คดีความทางกฎหมาย การสอบสวนอาชญากรรม คดีความทางศาล หรือการป้องกัน การสืบสวน การตรวจสอบ การฟ้องร้องคดีอาญาต่างๆ หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

การดำเนินการของผู้ให้บริการ: วีเอฟเอสโกลบอลอาจเปิดเผย (หรือจัดส่งโดยวิธีการอื่นใด) ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการส่งพัสดุภัณฑ์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การบริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์  ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้จะได้รับข้อมูลดังกล่าวตามที่ตนต้องการเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตน  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ยื่นคำขอวีซ่าได้เลือกที่จะใช้บริการส่งพัสดุภัณฑ์ วีเอฟเอสโกลบอลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางประการ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามนั้น  อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนตัวจะไม่มีการแบ่งปันกับผู้ให้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ  นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวตามที่ได้มีการระบุไว้โดยวีเอฟเอสโกลบอล

คุ้กกี้ส์

คุกกี้ส์คือไฟล์ข้อมูลหรือส่วนของข้อมูลที่อาจถูกจัดเก็บไว้ในระบบหรือเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้แวะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล  วีเอฟเอสโกลบอลใช้คุ้กกี้ส์เพื่อทำให้การใช้เว็บไซต์ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น  วีเอฟเอสโกลบอลไม่อาจระบุเอกลักษณ์ของผู้ใช้จากข้อมูลนี้ได้

 • เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลเสนอคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถใช้ได้โดยผ่านการใช้คุ้กกี้ส์เท่านั้น
 • คุ้กกี้ส์ช่วยผู้ใช้เว็บไซต์และช่วยรักษาสถานภาพการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์
 • คุ้กกี้ส์ส่วนใหญ่เป็น “เซสซั่นคุ้กกี้ส” หมายความว่า คุ้กกี้ส์นี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติออกจากฮาร์ดไดรฟของผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อสิ้นสุดระยะการใช้งานเมื่อผู้ยื่นคำขอ/ผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์นั้นๆ  อย่างไรก็ดี “เพอร์ซิสเท้นท์คุ้กกี้ส์” จะยังคงอยู่ในที่ต่างๆ เมื่อมีการแวะเข้าเว็บไซต์ของเราหลายครั้ง
 • ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ใช้เว็บไซต์อาจประสบกับคุ้กกี้ส์ได้จากเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ ของบุคคลที่สามในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของวีเอฟเอสโกลบอล

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล ผู้ใช้ให้ความยินยอมที่จะใช้คุ้กกี้ส์ของวีเอฟเอสโกลบอล  ถ้าผู้ใช้ไม่ตกลงที่จะใช้คุ้กกี้ส์ ผู้ใช้ไม่ควรใช้เว็บไซต์ของวีเอฟเอฟสโกลบอล  หากคุ้กกี้ส์ถูกทำให้สิ้นสภาพ ก็อาจทำให้ผู้ใช้ประสบปัญหาได้เมื่อแวะเข้าสู่เว็บไซต์ของวีเอฟเอส

สแปม

 • วีเอฟเอสโกลบอลไม่ยอมรับการใช้สแปม
 • เว็บไซต์หรือเครื่องมือสื่อสารของวีเอฟเอสโกลบอลจะต้องไม่ถูกใช้ในการส่งสแปม หรือถูกใช้ในการส่งข้อความอื่นใดอันอาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลกับผู้ใช้
 • วีเอฟเอสโกลบอลจะคัดกรองและกระทำการสแกนข้อความโดยอัตโนมัติเพื่อหาไวรัสและข้อความเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือข้อความต้องห้ามก่อนที่จะส่งข้อความออกไป
 • หากท่านประสงค์ที่จะรายงานเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับสแปมหรืออีเมลปลอมถึงวีเอฟเอสโกลบอล โปรดส่งรายงานของท่านทางอีเมลไปที่ communications@vfsglobal.com
 • วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่จัดเก็บข้อความอีเมลที่ส่งให้แก่หรือที่ส่งโดยวีเอฟเอสโกลบอลที่หลากหลายรูปแบบเป็นการถาวร       วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่ให้เช่าหรือขายที่อยู่อีเมลให้แก่บุคคลที่สามอื่นใด
 • ผู้ใช้มิได้รับการอนุญาตให้กระทำการและไม่อาจเพิ่ม ต่อเติม แก้ไขใดๆ ในเว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอล หรือลักลอบเข้าและใช้เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลในทางที่ไม่บังควร หรือทำให้เว็บไซต์ของวีเอฟเอสหรือเนื้อความในเว็บไซต์ของวีเอฟเอสต้องเสียหาย

ความปลอดภัย

วีเอฟเอสโกลบอลได้จัดทำมาตรการที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอารักขาและการควบคุมของวีเอฟเอสโกลบอล  วีเอฟเอสโกลบอลดำรงไว้ซึ่งการปกป้องความปลอดภัยด้านบริหารงาน ด้านเทคนิค ด้านการดำเนินการ และด้านโครงสร้างองค์กร ที่ชอบด้วยเหตุผล อันเป็นความพยายามประการหนึ่งในอันที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความอารักขาและการควบคุมของวีเอฟเอส  อย่างไรก็ดี วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดต่อการเข้าถึง การใช้ การดัดแปลงแก้ไข การทำลาย หรือการดักจับ ข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บและการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

พัสดุหีบห่อคำขอที่เก็บรวบรวมจากผู้ยื่นคำขอนั้น จะไม่มีการกระทำสำเนาหรือเก็บไว้โดยวีเอฟเอสโกลบอล  เว้นแต่จะได้รับอำนาจโดยชอบจากคณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างอื่น กระดาษ สำเนาฉบับพิมพ์ แบบฟอร์ม หรือบันทึกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จะถูกทำลายโดยกระบวนการตัดทำลายที่ปลอดภัยภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ส่งคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยื่นคำขอ หากผู้ยื่นคำขอติดต่อวีเอฟเอสโกลบอลเพื่อการติดตามปัญหาต่างๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขออาจถูกเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ได้ หลังจากที่ได้มีการส่งคืนหนังสือเดินทางและ/หรือเอกสารคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอแล้ว โดยจะเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นเวลาอย่างสูงสามสิบ (30) วัน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดโดยรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูตที่เกี่ยวข้อง

วีเอฟเอสโกลบอลจะทำการกำจัดหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีที่ปลอดภัย  เมื่อมีการทำลายอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ตู้เก็บเอกสาร คอมพิวเต้อร์ แผ่นดิสก์ และเทปเสียง) วีเอฟเอสโกลบอลจะใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยการกำจัดหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกฎหมาย

วีเอฟเอสโกลบอลและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม/ผู้ค้าอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่มีหมายค้น หรือการดำเนินการสอบถามที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย/คำสั่ง หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานสืบสวน หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้อื่นใด  นอกจากนี้ วีเอฟเอสโกลบอลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการ การใช้ หรือการต่อสู้คดีฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือตามที่กฏหมายอนุญาตโดยประการอื่นใด

เว็บไซต์เชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลอาจมีเว็บไซต์เชื่อมโยงกับบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อเป็นการเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ/หรือการให้บริการซึ่งวีเอฟเอสโกลบอลมิใช่เป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการดังกล่าว  เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านี้อยู่ในรูปของการโฆษณาที่เสียค่าโฆษณา และมิได้รับการรับรองโดยวีเอฟเอสโกลบอลแต่อย่างใด  เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านี้ได้จัดให้มีไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งถือเป็นการเข้าเว็บไซต์โดยความสมัครใจ และมิได้บ่งชี้ว่าวีเอฟเอสโกลบอลรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดๆ ของบุคคลที่สามแต่อย่างใด  ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญานเมื่อมีความประสงค์ที่จะเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้ และวีเอฟเอสโกลบอลและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ของวีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในลักษณะใดๆ ต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งสิ้น

เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านี้ล้วนมีแถลงการณ์ ประกาศ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้ของตนเองที่แยกเป็นเอกเทศอิสระ ซึ่งผู้ใช้ควรใช้ดุลยพินิจในการเข้าไปใช้เว็บไซต์ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง  วีเอฟเอสโกลบอลมิได้มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนี้ใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้น วีเอฟเอสโกลบอลจึงไม่อาจรับผิดหรือรับผิดชอบต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจ  ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ใช้ที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะถือว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  ผู้ยื่นคำขอ/ผู้ใช้มีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยวีเอฟเอสโกลบอลให้แก่คณะผู้แทนทางการทูต/รัฐบาล และ/หรือสำนักงานวีซ่าที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สามอื่นใด

 

ผู้ยื่นคำขอมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนได้ให้ไว้  ผู้ใช้อาจร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนโดยส่งหนังสือทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในหน้า “ติดต่อเรา” โดยจ่าหัวเรื่องว่า “คำร้องขอเข้าถึงข้อมูล”  คำร้องขอนี้จะถูกส่งไปยังรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูต ด้วยหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และการดำเนินการต่อไปจะเป็นการดำเนินการโดยวีเอฟเอสโกลบอลโดยถือตามคำสั่งที่ได้รับจากรัฐบาล/คณะผู้แทนทางการทูตนั้นๆ

วีเอฟเอสโกลบอลไม่ต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลที่ยื่นโดยผู้ยื่นคำขอนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงหรือไม่  ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้ส่งให้แก่วีเอฟเอสโกลบอลนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นครั้งคราวได้ และผู้ใช้/ผู้ยื่นคำขอควรแวะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวีเอฟเอสโกลบอลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถติดตามแถลงการณ์เกี่ยวกับนโยบายนี้ฉบับล่าสุด

ติดต่อเรา

สำหรับคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ระบุในเอกสารนี้ โปรดส่งคำถามดังกล่าวไปที่ vfsprivacy@vfsglobal.com เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสอบถาม

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดส่งอีเมลไปหาเราได้ที่ privacyofficer@vfsglobal.com