ประเทศไทย

วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ กรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเว็บไซต์นี้ ลิงค์สำหรับที่อยู่เว็บและที่ติดต่อของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า – คลิกที่นี้

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick Links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

VFS Global manages visa application centres for the UK Visa & Immigration here In Thailand , where you should submit your completed visa application form, supporting documents and biometric data. Please see the Visa application centre page on this website for VFS visa application centre address and contact details.

 • On demand mobile visa
 • Premium Lounge
 • Priority service
 • Super priority visa
 • Prime time appointment
 • Form filling
 • Application document check
 • Keep my passport when applyling
 • Courier return service
 • SMS service
 • On demand mobile visa บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่
 • Premium Lounge บริการห้องรับรองพิเศษ
 • Priority visa บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
 • Super priority visa บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ
 • Prime time appointmentบริการนัดหมายนอกเวลาทำการ
 • Form fillingบริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
 • Priority Visa Serviceบริการตรวจเช็คเอกสาร
 • Keep my passportบริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง
 • Courier return service บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • SMS service บริการ SMS–ติดตามใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 7, 14 และ 21 ตุลาคม 2560 ในวันดังกล่าวท่านไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ รวมทั้งไม่สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • เมื่อวันที่ 7 กันยายน รัฐสภาอังกฤษได้กำหนดระเบียบการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆคือนำระบบ อัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงมหาดไทย มาใช้เพื่อกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่า
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาคืนหนังสือเดินทางและเอกสารเป็นเวลา 13:30 ถึง 16:00 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • คำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรป

  สืบเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา กระทรวงมหาดไทย สหราชอาณาจักร (Home Office) ได้หยุดพิจารณาคำร้องขอวีซ่าบางประเภทไว้ชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องขอวีซ่า(ติดตาม/ถาวร)จากผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรปโดยมีผู้รับรองสัญชาติบริติชที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เหตุผลในการหยุดพิจารณาครั้งนี้เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาบทสรุปของคำตัดสินดังกล่าว สำหรับคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ จะยังคงดำเนินการพิจารณาตามปกติ กฎการเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งมีผลต่อใบคำร้องที่มีการหยุดพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าที่ได้มีการหยุดพิจารณาไว้นั้น จะถูกนำมาพิจารณาตามปกติตั้งแต่วันดังกล่าว

  ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน กรุณาติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

 • ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 นี้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพขอแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า Points Based System (PBS Tiers 1, 2, 4 & 5 รวมทั้งผู้ติดตาม) รูปแบบใหม่ด้วยระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอ วีซ่า และจะเริ่มใช้ระบบสแกนเอกสารเดียวกันนี้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่เชียงใหม่ในวันที่ 28 เมษายน 2560

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2017/18 – สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเสริมใหม่
 • BEATthepeak campaign – ยื่นคำร้องขอวีซ่าวันนี้เพื่อเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลสำคัญ สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวร ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ข้อมูลสำคํญ สำหรับการยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองอังกฤษนอกสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้อง จะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอสเพื่อที่จะทำการนัดหมาย ในการมาทำสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร ท่านสามารถลงทะเบียน และทำการนัดหมายได้ที่นี่
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถาบันการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ข้อมูลเพิ่มเติม
 • สหราชอาณาจักรประกาศเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม
 • คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรอนุญาตพำนักอาศัย สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ข้อมุลเพิ่มเติม
 • การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ภายใน 24 ชั่วโมง) ข้อมูลเพิ่มเติม
 • การขอค่าธรรมเนียมคืน ถ้าท่านมีสิทธิที่จะทำการขอคืนค่าธรรมเนียมจาก วีเอฟเอสและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร - กรุณาทำตามขั้นตอนดั้งต่อไปนี้โดยละเอียด
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลวีซ่า Transit เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหราชอณาจักร - กรุณาอ่านคำแนะนำเพิ่มเติม
 • กรกฎาคม 2557: ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 บิดามารดาของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องทำการนัดหมายคิว ในยื่นใบคำร้องขอวีซ่าสหราชอณาจักร

  เพื่อให้บุตรของท่านมาถ่ายภาพประกอบการขอวีซ่าสหราชอณาจักร
 • กรุณาอ่านคำแนะนำของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง The UK Government’s Advice on Avoiding visa fraud
 • การเสนองาน/การว่าจ้างทำงานที่หลอกลวง – โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวงต่อวีเอฟเอสโกลบอล ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ...

เพิ่มเติม

การนัดหมาย

การนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวี ซ่าสหราชอาณาจักร

คลิกที่นี้

เพิ่มเติม

ระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้ว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกที่นี้

Our commitment to our customers

Read more
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

สถานที่ที่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ ตอนนี้