ประเทศไทย

เอกสารประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

เอกสารประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่านี้ อาจช่วยให้ท่านทราบว่าควรยื่นเอกสารใดบ้าง ท่านสามารถพิมพ์เอกสารประกอบการยื่นนี้และนำติดตัวมากับท่านด้วยในวันที่มายื่นใบคำร้องขอวีซ่า แต่เอกสารที่ระบุในรายการนี้มิได้เป็นรายการเอกสารที่ท่านต้องเตรียมแต่เป็นเพียงคำแนะนำทั่วๆไปว่าท่านควรจะเตรียมเอกสารใดบ้างเพื่อใช้ยื่นกับใบคำร้อง สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี้ www.gov.uk/ukvi

ข้อควรระวัง : โปรดตรวจสอบเอกสารการเดินทางหรือหนังสือเดินทางของคุณว่าหมดอายุหรือไม่ ก่อนยื่นใบคำร้องขอวีซ่า หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หนังสือเดินทางที่ใช้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า ต้องแสดงชื่อปัจจุบันของคุณเท่านั้น ใบคำร้องขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธ หากชื่อหรือนามสกุลที่ปรากฎในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับชื่อปัจจุบัน