ประเทศไทย

คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบ

 • วีเอฟเอสโกลบอลเป็นบริการที่ให้บริการโดยบริษัท วีเอฟ เซอร์วิสเซส เมารีเทียส พีทีอี จำกัด
 • วีเอฟเอสโกลบอลทำหน้าที่เป็นตัวแทนโลจิสติกส์  วีเอฟเอสโกลบอลรับผิดชอบในการรับคำขอวีซ่าจากผู้ยื่นคำขอที่ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร  คำขอต่างๆ นั้นรวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ แบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว เอกสารประกอบคำขอ และข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริกส์) (ลายพิมพ์นิ้วมือ)  วีเอฟเอสโกลบอลยังรับผิดชอบในการยื่นคำขอต่างๆ ให้แก่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษแทนผู้ยื่นคำขอ รับหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบคืนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ และนำส่งคืนหนังสือเดินทางให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยเจ้าหน้าที่นำส่งเอกสาร  ในบางครั้ง หนังสือเดินทางและเอกสารประกอบคำขอของผู้ยื่นคำขอจะถูกส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษหลังจากการสัมภาษณ์
 • การพิจารณาคำขอวีซ่านั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่วีซ่าเสมอ ซึ่งอาจขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะออกวีซ่าให้ได้หรือไม่  วีเอฟเอสโกลบอลมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่มีอำนาจใดๆ ต่อผลลัพธ์ของการพิจารณาคำขอใดๆ ทั้งสิ้น
 • หมายเหตุ: ในบางกรณีนั้น สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษจะส่งหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยตรงได้

 • วีเอฟเอสโกลบอลไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆ ในกระบวนการพิจารณาหรือการปฏิเสธการออกวีซ่าตามคำขอวีซ่าแต่อย่างใด  แม้ว่าวีเอฟเอสจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญต่างๆ ของผู้ยื่นคำขอที่ได้ยื่นประกอบคำขอแล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุอันไม่อาจคาดการณ์ได้และตามสภาพแวดล้อมในกรณีต่างๆ ที่ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้า หนังสือเดินทางและเอกสารประกอบต่างๆ อาจสูญหายในระหว่างการจัดส่งโดยอุบัติเหตุ การลักขโมย สภาพเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (เหตุสุดวิสัย) หรือเหตุผลอื่นใดได้  วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อผู้ยี่นคำขอสำหรับหนังสือเดินทางหรือเอกสารประกอบที่เกิดจากการสูญหาย การลักขโมย สภาพเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ความรับผิดของวีเอฟเอสโกลบอลจะจำกัดเพียงการชดใช้คืนค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางที่เรียกเก็บโดยกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลแห่งประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทดแทนหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย/ได้รับความเสียหายผ่านการยื่นคำขอหนังสือเดินทางตามวิธีการปกติเท่านั้น  วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ยื่นคำขอเกี่ยวกับการสูญหายของหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบแต่อย่างใด
 • ให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้งว่าเมื่อผู้ยื่นคำขอหรือผู้แทนของผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือเดินทาง แบบคำขอวีซ่า และเอกสารประกอบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ผู้ยื่นคำขอเข้าใจถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดที่ระบุในเอกสารนี้แล้ว
 • วัสดุโฆษณาอาจมีการสอดแทรกไปพร้อมกับหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบที่ส่งคืนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ  ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ประสงค์ที่จะรับวัสดุโฆษณาใดๆ พร้อมกับการส่งคืนหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบ ผู้ยื่นคำขอต้องแจ้งวีเอฟเอสโกลบอลล่วงหน้า  โปรดทราบว่าวัสดุโฆษณาที่ได้มีการจัดส่งพร้อมกับหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบนั้น มิได้มีการรับรองใดๆ จากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร
 • ลูกจ้างของวีเอฟเอสโกลบอลไม่อาจเปลี่ยน/แก้ไข/เพิ่มเติมเงื่อนไขที่ได้มีการระบุไว้ในเอกสารนี้ได้
 • สำหรับการร้องเรียน ข้อพิพาท ไม่ว่าในลักษณะใด ให้อยู่ในขอบข่ายเขตอำนาจตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น
 • วีเอฟเอสโกลบอลได้จำทำเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วย ซึ่งท่านสามารถแวะเข้าไปดูได้       วีเอฟเอสโกลบอลมิได้พิจารณาตรวจทานเว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด และมิได้มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์นั้นแต่ประการใดเช่นกัน  ฉะนั้น วีเอฟเอสโกลบอลจึงไม่อาจรับความรับผิดใดๆ ได้ หากท่านได้เข้าไปเปิดดูเว็บไซต์นั้นๆ  เมื่อท่านได้เข้าไปดูในอีกเว็บไซต์หนึ่ง ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นด้วย

โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวง

การเสนองาน/การว่าจ้างทำงานที่หลอกลวง

วีเอฟเอสโกลบอลได้รับทราบมาว่าได้มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งได้กระทำตนโดยอ้างโดยมิชอบว่าเป็นตัวแทนของวีเอฟเอสโกลบอล หรือเป็นผู้แทนของวีเอฟเอสโกลบอล และได้กระทำการเสนอโอกาสในการได้ทำงานที่เป็นการหลอกลวง/อำพราง โดยมีเจตนาที่จะขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองจากบุคคลทั่วไป เราขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจและสาม้ญสำนึกโดยถี่ถ้วนเมื่อท่านได้รับการเสนอให้มีการว่าจ้างงานดังกล่าว ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะขอให้มีการชำระเงินค่าธรรมเนียมหรืออื่นใด หรือโดยสัญญาว่าจะขอวีซ่าทำงานให้ท่านได้โดยให้ท่านชำระเงินเป็นการตอบแทน การเสนอที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นคำเสนอที่เป็นเท็จและหลอกลวงโดยสิ้นเชิงและไม่มีผลในทางปฏิบัติใดๆ วีเอฟเอสโกลบอลมิใช่ตัวแทนจัดหางาน และไม่มีนโยบายที่จะเสนอบริการจัดหางานใดๆ ทั้งสิ้น กลุ่มผู้หลอกลวงเหล่านี้โดยทั่วๆ ไปแล้วจะกระทำการผ่านอินเตอร์เน็ต อีเมล โทรศัพท์ เป็นหลัก เราขอเตือนสาธารณะชนทั่วไปให้ระวังการกระทำการอันเป็นการหลอกลวงดังกล่าว

โปรดทราบว่าวีเอฟเอสโกลบอลนั้นเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านเอกสารเพื่อการขอวีซ่าเท่านั้น และเรากระทำธุรกิจของเรากับรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูตเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและคณะผู้แทนทางการทูตอันเกี่ยวกับธุรการด้านคำขอวีซ่า วีเอฟเอสโกลบอลหรือผู้แทนของเราจะไม่เรียกให้มีการชำระเงินจากบุคคลใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ เพื่อเป็นการลวงให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสทำงานไม่ว่าในบริษัทวีเอฟเอสโกลบอลเองหรือในบริษัทแห่งอื่นใด ถ้าท่านได้รับข้อเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากวีเอฟเอสโกลบอล โดยจะมีการขอเรียกเก็บเงิน โปรดเชื่อได้ทันทีว่าข้อเสนอเช่นนี้เป็นการหลอกลวงทั้งสิ้น

สัญญาณเตือนการเสนองานที่เป็นการหลอกลวง

ตัวอย่างดังต่อไปนี้คือการเสนองานที่เป็นการหลอกลวง และซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกระบวนการดำเนินธุรกิจด้านจริยธรรมของ

วีเอฟเอสโกลบอลอีกด้วย

 • อีเมลที่มิได้ส่งมาจากที่อยู่อย่างเป็นทางการของวีเอฟเอสโกลบอล แต่มาจากบริการอีเมลฟรี เช่น Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo เป็นต้น และเป็นไปได้มากว่าอีเมลอาจถูกส่งมาจากที่อยู่อีเมลปลอม
 • ท่านถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ท่านถูกขอให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือผ่านโปรแกรมส่งข้อความ-ภาพสด (Instant Messenger Program)
 • ท่านถูกขอให้ชำระค่าธรรมเนียม/เงิน
 • ท่านถูกขอให้กรอกเอกสารสมัครงานที่เป็นเท็จ เช่น คำขอวีซ่า หรือใบสมัครงาน (ชื่อและตราของวีเอฟเอส
 • โกลบอลอาจถูกปลอมแปลงแอบอ้างนำไปใช้ในเอกสารโดยมิได้รับอนุญาต)

 • การถูกเร่งให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
 • จะมีการขอให้ท่านชำระเงินเพื่อการกระทำธุรกรรมใบอนุญาตทำงาน คำขอวีซ่า หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน

การกระทำดังกล่าวนั้นสันนิษฐานได้ว่ามีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวจากเหยื่อที่หลงเชื่อ

การกระทำของบุคคลดังกล่าวเช่นว่านี้ย่อมมีความเกี่ยวพันกับการรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง ในขณะที่วีเอฟเอสโกลบอลนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงและสงวนสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานทางกฎหมายของราชการเพื่อสืบสวนการกระทำผิดและดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดผู้กระทำการอันเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ย่อมเป็นการยากอยู่เองที่จะระบุและดำเนินการจับกุมฟ้องรัองผู้กระผิดได้โดยง่าย

ฉะนั้น ถ้าท่านได้รับคำร้องขอไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจา เพื่อให้มีการสัมภาษณ์หรือมีการเสนอให้ทำงาน ซึ่งท่านเชื่อหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำที่หลอกลวงหรือน่าสงสัย โปรดอย่าใส่ใจในคำขอหรือข้อเสนอนั้น นอกจากนี้ ท่านยังอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้กับวีเอฟเอสโกลบอลที่ communications@vfsglobal.com

ถ้าท่านได้รับทราบว่าได้มีการกระทำที่เป็นการหลอกลวงเกิดขึ้น เราขอให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ของท่าน และ/หรือเจ้าหน้าที่ทางการ และโปรดแจ้งเราถึงความคืบหน้าในการกระทำหลอกลวงนั้นโดยรายงานเรื่องดังกล่าวไปที่ acco@vfsglobal.com

ไม่ว่าในกรณีใด วีเอฟเอสโกลบอลจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความไม่สะดวกใดๆ อันเกิดจากบุคคลที่มิได้รับอนุญาตและ/หรือการดำเนินการที่มิได้รับอนุญาตเช่นที่กล่าวมานี้