ประเทศไทย

วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ กรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเว็บไซต์นี้ ลิงค์สำหรับที่อยู่เว็บและที่ติดต่อของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า – คลิกที่นี้

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick Links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

VFS Global manages visa application centres for the UK Visa & Immigration here In Thailand , where you should submit your completed visa application form, supporting documents and biometric data. Please see the Visa application centre page on this website for VFS visa application centre address and contact details.

  • บริการใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์แบบกระชับเนื้อหา (Access UK) ข้อมูลเพิ่มเติม
  • จะมีการเปิดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • เปลี่ยนแปลงเรื่องรูปถ่าย – โดยมีผลบังคับใช้ทันที สำหรับผู้สมัครที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าและได้ผ่านการทำการสแกนลายนิ้วมือแล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งรูปถ่ายอีก แต่อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ จำเป็นต้องส่งรูปถ่ายเหมือนเดิมตามปกติ
  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เปลี่ยนแปลงการกำหนดอายุเด็ก โดยมีผลบังคับใช้ทันที  - ณ ตอนนี้ผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่า ที่เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า จำเป็นต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพามายื่นใบคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส
  • การปรับปรุงขั้นตอนในการชำระค่าบริการทางการแพทย์ ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ข้อมูลสำคํญ สำหรับการยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองอังกฤษนอกสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้อง จะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอสเพื่อที่จะทำการนัดหมาย ในการมาทำสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร ท่านสามารถลงทะเบียน และทำการนัดหมายได้ที่นี่
  • การขอค่าธรรมเนียมคืน ถ้าท่านมีสิทธิที่จะทำการขอคืนค่าธรรมเนียมจาก วีเอฟเอสและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร - กรุณาทำตามขั้นตอนดั้งต่อไปนี้โดยละเอียด
  • ข้อมูลสำคัญ: ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไม่ได้สมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 Student:...อ่านเพิ่มเติม
  • กรุณาอ่านคำแนะนำของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง The UK Government’s Advice on Avoiding visa fraud
  • การเสนองาน/การว่าจ้างทำงานที่หลอกลวง – โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวงต่อวีเอฟเอสโกลบอล ข้อมูลเพิ่มเติม

การนัดหมาย

การนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวี
ซ่าสหราชอาณาจักร

คลิกที่นี้

บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ...

เพิ่มเติม

Our commitment to our customers

Read more
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

สถานที่ที่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ ตอนนี้

-------------------------------------------------------------------
วันหยุดนักขัตฤกษ์
คลิกที่นี้